1 December, 2021

Blog

Fools Rush In Where Angels Fear To Tread: Ranjan’s Telephone Conversation Fiasco

By Ashan Nanayakkara

Ashan Nanayakkara

Writer struck by a Facebook comment dated 06-01-2020 posted by Uvindu Kurukulasuriya, i.e.” විනිසුරුල කියන්නෙ අන්ත අසරණ අය​. මොකද ගොල්ලන්ගෙ දුක්ගැනිවිලි කියන්න කියන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ජජ් රන්ජන්ට කතා කිරීමේ වරදක් නැහැ, නමුත් දුමින්ද කේස් එක ගැන රන්ජන් ජජ්ට කතා කිරීම වැරදියි. ශානිත් කියනවනෙ අනේ බුදු සර් ආයෙ නම් කතා කරන්න එපා කියල​. අවුරුදු පහකට ඇතුලට දාන්න පුලුවන් කියල​. ජජ්ල ඕන තරම් ගොලන්ගෙ දුක්ගැනිවිලි මාත් එක්ක කියල තියෙනව​. සමහර ජජස්ල පත්තර කන්තෝරුවලටත් එනව​. ඇත්තටම ගොල්ල ගොලුවො. දුක කියන්න කෙනෙක් නැති.” (“The Judges are left in the lurch. They are helpless. Because, they have no one to complaint to. There is no folly in Judge talking to Ranjan; but, it is wrong that Ranjan asks on Duminda’s matter from the Judge, vice versa. Even Shani told Ranjan, please, do not ever talk to them (judges) again, my dear Sir. For such an offence, Ranjan can be sent to behind bars for 5-years. In numerous times, Judges have said about their grievances with me. Some Judges come to Newspaper Companies. In truth, they are tongue-tied group who has no one to share their moans.”)

This was posted at the backdrop where set of electronic recordings have been confiscated by the Police, at Ranjan Ramanayake’s house, of which, couple of recordings said to have been released, which sound, one retired former Judge, Padmini Ranawaka and former Director Criminal Investigation Department (CID) – Shani Abeysekera had had telephone conversations with former Minister Ranjan Ramanayake. According to them, it was come to light, the sad state of affairs of giving promotions to Judges in Sri Lanka, neglect of career judges being appointed to superior courts of the country, decisions of some highly hush-hush court cases and secret criminal investigations.

Listen to Padmini Ranawaka’s alleged recording:


Listen to Shani Abeysekere’s alleged recording:

Out of those 2-telephone conversations, the writer, as an Attorney-at-Law who had appeared several occasions, before her Hounour when she was at High Court No 4 of the Colombo High Court and High Court of Pandura, could confirm that it was Retired High Court Judge Mrs. Ranawaka who was in the other side of the line. The other voice too, more often than not, resonances as Shani Abeysekera. It is latter’s down-south dialect and the other sequence of events which he talks, confirm the voice, as, that too, Shani Abeysekera, the former Director CID. Yet, confirmation of those voices can be challenged by those duo and until such is proven otherwise, let’s play it BY EAR!

Leaving aside all the innuendoes uttered by the Lady Judge who is said to be talked from the other side of the wire, there is one main point that echoes through-out her conversation with Ranjan. That is, how hard to be a Judge in Sri Lanka and how painstaking exercise that they are tasked to, for which, has no timely promotions and upgrades based on their merits. 

The writer, being a member of the Profession, had appeared before this Lady Judge, could vouch for her integrity (though it is subjective to some other party). She is the ultimate product of a career Judge, who has no any social relationship, influential social life, nor casual acquaintance of anyone those who are in Places. That is the status of our Judges. They are, naturally, entered into their own shelf after joined into the Judiciary and they see the world only through their close family members. That is the sacrifice and the cost of their Job; in return, they are venerated as living gods, but that too limited till they retirement. Those Judges, sometimes, who wants to go out of the box and have active social life will end like “Icarus” who attempted to escape from Crete by means of wings constructed from feathers and wax, eventually, when he got closer to the sun more and more, wax got melt and he tumbled out the sky and died.

In recent times, some says, Hon. Mrs. Deepani Wijesundera lost her chance to go to zenith of her career, despite her most seniority, as she went too close to the sun; it is alleged that Colombo Fort Magistrate – Mr. Thilina Gamage too became a victim of “Ali case” (having an elephant without proper license) due to proximate relationships with the former Government. Even now suspended, Solicitor General, Dilrukshi Dias Wickramasinghe lost her all future hopes becoming a Supreme Court Justice and even to become the 2nd female Chief Justice in Sri Lanka due to her political affiliations with Wickramasinghe Government.

In yesteryear, the classic example who faced to the identical fate of Icarus was former Chief Justice – Dr. Shirani Bandaranayake. She flew too close to the sun and ultimately burned from the flame and the wrath of the sun. It was very sad the way she was axed out, but she got her comeuppance!

Thus, it is very dangerous to associate with “bloody Politicians” in this country, when you are a career Judge unless that person is your own blood.

Let me quote an anecdote written by late eminent Lawyer, Mr. S. L. Gunasekera (SLG) about him, his father (former highly respected Supreme Court Judge – Edwin Harold Theodore Gunasekera) and then Governor General Oliver Gunathilake, in SLG’s book Lore of the Law and Other Memories: “One rare occasion on which I had the privilege/opportunity of having a discussion with my father while I was still a school boy was when, for whatever reason, he and I went alone for a wedding at the Mount Lavinia Hotel. One of the guests was the then Governor General, Sir Oliver Goonathilake. I recall sitting with my father at a table abutting the aisle. Sir Oliver who was occupying seat at the head of that aisle stood up to depart along that aisle. The band struck up the National Anthem and we all stood as OEG walked down that aisle. My father then said “Watch, son, when the Governor General comes here he will embrace me saying ‘Hello Judge’. I asked, “Why Daddy, is he a friend of yours?”. He said, “No”. Perplexed as I was at the time, I asked his again, “But why Daddy”. Before my father could reply, the Governor General had drawn up alongside us and as my father predicted, he put his arms around my father said “H-Hullo J-Judge” and actually kissed my father on the cheek with my father straining backwards to avoid contact with his face. This was the nearest to a ‘rape scene’ that I had ever witnessed!!

Sir Oliver passed, and I repeated the question “but why daddy”; my father’s answer was “because he is a bloody Politician son”. I asked again, “but why” because never had I, in my youthful innocence, witnessed a scene of this nature. His answer was, “because they are so idiotic as to actually think that they gain the support or the affection of the people by indulging in this kind in this type of stupid antic.” Page no. 18-19.

As per Ranjan’s word to Shani Abeysekera in the 2nd conversation that has been leaked, the Minister admits that he met Mrs. Ranawaka at a reception hosted by Mr. Wijeyadasa Rajapakshe (perhaps, at his son’s wedding) and this lady Judge very reluctantly provided her contact number to the Minister. It is irony of fate that this noble woman had no proper reading of Politicians as it did by late Justice – Edwin Harold Theodore Gunasekera 40-50-years ago. Above all, it was the same Politician who ventured to state that “90% of the Judges and Lawyers of this country are corrupted” [sic]. (read here) . By giving her personal phone number to Minister Ranjan, poor Judge, has acted the giddy goat! Uvindu, you are right that they have no voice to come correct what transpired in between.

Nevertheless, giving due recognition to each word that was uttered by this Lady Judge during the alleged released telephone conversation, there is nothing which could frame her that she was influenced by the words of Minister Ranjan Ramanayake to deliver the conviction against Duminda Silva. (Writer does not want to carry the risk of totally exonerate the Judge, because, there could have been things these parties may have talked outside the telephone lines) Albeit, it was very clear that, the person who seems to be Mrs. Padmini Ranwaka only talks on her promotion to Court of Appeal along with then Minister Mr. Ranjan Ramanayake. She was about to retire from her “god given divine job as once Hon. Nalin Perera worded in his welcome address as the Chief Justice”. After 27-years of illustrious career, there may be so many expectations and aspirations to elevate the next level of her career. It is a great honour and prestige to become a Judge of the Court of Appeal. It was her weak point and Ranjan was clever enough to nailed it. 

Then the powerful Minister may have started to phone this Judge who seeks for a promotion and at last fell from grace. Stupid is as stupid does.

Nevertheless, it was the said Judge’s conscience spoke during those conversations and a far cry demanded for an elevation in her job based on meritocracy. It was true, as it is uttered in that conversation, that this efficient Hon. Judge was delivering quite a number of judgments during her tenure in Pandaura High Court. It was also true that Lawyers who practice in Panadura Bar, were talking that they will lose their bread and butter if that disposal rate continues. (It is question that whether the quality of those judgments was kept intact when one increases the rate of delivering judgments. Also when, from those decrees, the life and the death of a person is decided; not animals’). 

It was further true that due to some appointments made directly to the Judiciary through Hon. Attorney General’s Department, and seldom from private Bar, personnel who are around the age of late 40s and early 50s, has created huge bottle neck at the top of the Judicial hierarchy, due to which an unwarranted competition has also been developed among the High Court Judges to go up in the ladder by hook or crook. Some vastly experienced, immaculate career judges have to halt their dreams of becoming a Judge in our apex courts due to these improper practices (However, appointing Judges from Official Bar or from Unofficial Bar is highly debatable point which has its own pros and cons. Though it is true that career judges have gone through the mill and have possessed with wide spectrum of law who have loads of experiences, (as practitioner sometimes the writer himself has experienced much comfort before a career judge rather than a nominee from official or unofficial Bar) there are some career judges who are as pathetic as idiot box, vis-à-vis, though some members of private Bar and official Bar, despite the fact that they have no experiences in the judicial service, once they are appointed as Judges, they deliver extraordinary service justifying their selections. 

Writer recalls such wonderful man who was appointed from Private Bar was, recently expired Justice, Mr. Prasanna Jayawardene. Against the said Judge, when he was a Private Practitioner, the writer had the chance to oppose, was an immaculate Lawyer and a very rare human being. And Appointment of W. P. G. Dep, PC., the Solicitor General to the Supreme Court who was sidelined by not promoting as the Attorney General who was much deserved at the cost of Mohan Pieris during those days, too became most unstained and unblemished Chief Justice in recent history. Those appointments, are not elected from flock of career judges; but, yet, turn out to be excellent choices. On the other hand, it is a custom that those who have eminent legal practice are deserved to be appointed as higher courts’ judges considering their illuminating legal practice. Thus, one cannot lament what is already persists. But, it is healthy for the Judiciary at large, if all the stakeholders could come to a compromise, what is the ratio of the Judges should they preside the bench from the Judicial Service, Official Bar and Unofficial Bar.

Coming back to Duminda Silva’s court case bearing no. High Court Trial-at-Bar 7781/2015, for which Ranjan Ramanayake is alleged to have influenced, on 08-09-2016 Hon. Padmini N. Ranawaka, delivered her judgment which is referred to as the majority judgment.  Hon. M. C. B. S Moraes agreed with that judgment. Hon. A. L. Shiran Gunaratne, the Chairman of the Trial-at-Bar, now Justice of Court of Appeal, delivered a separate judgment and acquitted all the accused of all the charges.

By the said Majority Judgment at the High Court, the 2nd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 12th, and 13th Accused were acquitted from all the charges leveled against them. Duminda Silva who is the 11th Accused was convicted for murder among other charges and sentenced to gallows. 

One could argue that this Judgment may have been given to curry favours from then Government for a promotion or some other gratification. But, such an opinion is erred in law and in facts as this High Court Judgment was, afterwards, revised at the apex courts of this country in the case bearing no. SC/TAB/2A-D/2017. before Hon. Priyasath Dep PC, CJ, Hon. Buwaneka Aluwihare, PC, J, Hon. Priyantha Jayawardena, PC, J, Hon. H. N. J. Perera, J, Hon. Vijith Kumara Malalgoda, PC, J and, all of them unanimously affirmed the decision entered by Mrs. Ranawaka and Mr. Moraes subject to trivial variations which is not effected to reverse the capital punishment held against former Minister.

By arriving to the aforesaid conclusion, His Lordship the Chief Justice, inter alia, determined that, 

“…In this factual backdrop, the presence of political stalwarts accompanied by their associate armed with fire arms, to my view, is sufficient to kindle a fear psychosis in the minds of the  average  voter.  Such a scenario would certainly have an intimidating effect on the minds of a voter, the common object alleged in count No.1. I  am  also  of  the  view  that  in  deciding  as  to  whether  there  exists  an  unlawful assembly or not, the incident that is altogether have taken place on the day must be  considered  cumulatively  and  not  in  isolation. It is then  and    only  then,  one could appreciate the objective of the group of people and by extension direct their mind   to   appreciate   whether   what   ultimately   took   place   was   within   the foreseeability of the unlawful assembly…”

“…Starting from the time the polling commenced and till the time it was drawing to an end, the 11thAccused spent his day, marauding between polling stations with weapons,   defying   officials   discharging   their   duties,   and   assaulting   and victimizing people associated with Solangaarachchi. The only time they were not seeing  intimidating  people  were  when  the  group  was  having  lunch.  No sooner than they finished their lunch, the group was seen assaulting, threatening, chasing people and flaunting their fire arms near Rahula Vidyalaya. Their conduct both before  and  after  lunch  revolved  around  intimidating  voters  by  directly  and indirectly showing their power near polling stations….”

“…There  is  evidence  to  hold  that  the  11thaccused  obstructed  the  vehicle  of  the deceased Baratha Lakshman. And there are clear signs that when fire broke out, the deceased Baratha Lakshman, understanding the difference of fire arm power, attempted to retreat and flee the scene is also evidence that the 11thAccused’s pilot vehicle proceeded forward without any hindrance which could only mean that  the  11thAccused’s obstruction of the deceased’s convoy was deliberate…”

“…On an election day which holds significance for both parties—whose enmity is widely known—it is untenable that a seasoned politician of the 11thAccused’s caliber would not foresee that his act of obstructing the deceased’s journey and pushing him, would escape without a serious reaction from the other side. He was fully apprised of the firearm capacity of his side. He was undoubtedly the central figure of that assemblage…”

“…Where  there  is  clear  evidence  that  a  person  who  is  the  leader  of  a  group commits the first act in a criminal offence and thereby triggers retaliation, and during  the  course  of  that  retaliation  which  he  himself  triggered,  ends  up receiving  the  first  injury,  should  he  escape  the  liability  for  his  actions  and intentions?…”

“…The deceased’s fatal injuries were inflicted imminently after the 11th Accused’s injury. His presence continued to be assistive and operative on the actions of the unlawful assembly. Therefore criminal liability could be imposed on the basis of unlawful assembly. Therefore his conviction and sentence is in accordance with the law…”

Having given a complete analysis to the High Court Judgment by the Supreme Court, it is legally wrong to state that just because one Judge out of 3-Judges of the Trial-at-Bar was tapped by Ranjan Ramanayake, could negate the entirety of determination given by the Supreme Court. 

Nonetheless, by the conversation had with Director CID – Shani Abeysekera, it is revealed that, the High Court Judgment was about to go in favour of Duminda Silva and due to some attempts made by either Shani or Ranjan, the upcoming Judgment will go against Duminda Silva. Further, it is the Million Dollar question, how Shani and Ranjan came to know that Duminda Silva shall be convicted before the judgment was delivered. And on what powers, former Minister Ranjan Ramanayake quarried from a High Court Judge that, “every one of the country is looking at you, Madam…” and try to impede with the justice system putting carrot of ‘the port of Judge of Court of Appeal’.

It is ironical that out of alleged 1500-recordings, only the tapes of Duminda Silva came out. 

In the given facts, it is very clear that current regime has played their cards very cleverly and paved the way to the freedom of former Minister R. Duminda Silva. The Judges, the Citizens will have to face the music now. The final outcome of brining back Duminda Silva from gallows is now inevitable; it’s a matter of time. Whether it is Padmini Ranawaka or Ranjan Ramanayake is immaterial inasmuch as murder of Bharatha Lakshman Premachandra is concerned. Whether Bharatha was bitten the bullet due to his own folly, is also neither here nor there. That is a broad day light murder committed by most gruesome manner in an Election day, which warrants, demands justice to be dispensed though the path way to justice is hampered by one Judge and a Clown of a Minister.

Print Friendly, PDF & Email

Latest comments

 • 23
  8

  Quoting Icarus [As per Greek Mythology ] for those in our Judiciary both Past and Present is most appropriate.
  Ex: CJ Shiranee Bandaranayake paid the supreme price by getting too close to MaRa.
  The Rajapakses are desperately trying to build a case for a Presidential pardon to Dumminda Silva.
  Just because a Trial Judge has had a telephone conversation with a POLITICIAN does not mean that her Judgement has been influenced .The Supreme court verdict on the matter reinforces the Trial-At-Bar judgement based on evidence and the Law relating to it.
  Are there good tidings for Pillaiyan next?

  • 16
   17

   Mr. Plato,
   /
   There is no need for a presidential pardon.
   Mr. Duminda can request for a re-trial.
   Then it’s up to legal community to decide.

   • 20
    3

    The UNP who boasted of a independent judiciary have mud on their faces. Ranjan who positioned himself as a warrior against corruption is as corrupt as they get!

    Out a little while ago is a recording where Ranjan claims Sajith has no brains! Lol!

    People have been lied to throughout by Ranil and his gang! No wonder the country was at a standstill. They were so focussed on political revenge and staying in power through illegal means!

    Soon we will know the truth about other prominent ” cases” like Thajudeen!

    Throw the UNP out for good! Enough is enough!!

    • 8
     5

     Hureiiiiiii…….

    • 5
     2

     Words@

     UNP boasted but their govt was thousand time human than the current one.
     :
     May be a country filled with RASCALS and thugs, can only be tamed by the practices carried out by RR or others. Why not to reveal the truths, if nothing would work with the legal system alone.
     Judges and almsot everyone is bribed for their escape. How Mahindananda bought a villa in LONDON costing over 2 million pounds is to be investigated. How a man with a lower salary a decade ago to become untouchable wealthy man under Rajakshe deal govt by 2015 is to be investigated. … what made them that wealthy ? making and creating new form of poverty in rural areas. ?

    • 2
     0

     Including UNP’s first minister of justice (Wijeyadasa) whose character has come out.

     https://www.facebook.com/UNPGreenBlood/videos/586500862192499/UzpfSTEwMTYxNTQ5MTI5ODY2NjoxNTIwNjI1MzYyNTM5NjE/

   • 9
    6

    SCPasqual,

    this proves your insanity.

    They now want take the multi criminal Drug dealer from the prison by hook or crook.

    No matter the victimized parties would have been hurt to the manner, the wound is stirred by a knife.
    This should be VERY CLEAR to the nation, that was misled by thugs by every tricks being set to twist the gulliable in this country.

    May god bless SRILANKA.
    Pascal, you may squeeze the EXCRETA of Rajapakshes for your day today survival.
    You the kind of idiots should be BURNT down raw by bringing to GALLE face green.

   • 5
    4

    S. C. Pasqual

    Why hadn’t Duminda asked for a retrial when Mahinda was the paramount leader of this island?

    If we pursue your way looking at justice system or logic then of course we might as well close down all those institutions that are responsible for upholding the rule of law.

  • 17
   3

   Former Chief Justice Mohan Peiris under former President Mahida Rajapakse offered Maithreepala Sirisena that he would do anything in favour of MS if MS would keep him as the Chief Justice after MS’s election victory. MS refused his offer and sacked him.

   It is fair to assume that Mohan was providing the same kind of illegal service to the previous President too and enjoyed the status as the Chief Justice with his blessings.

   Ranjan’s episode confirms the corrupt political interference in our legal system by our elected representatives.

   Unless we get rid of the corrupt politicians this dirty game goes on!

   • 7
    0

    Dear Mr. Nanayakkara. After reading through your erudite article it occurred to me to ask you if I may find the good fortune to present my case to you. I am a direct victim of a highly corrupt justice system of Srilanka where the judges have succumbed to bribery at all three levels to decide against me by accepting naked to the eye fraudulent documents against gospel truths under the batons of Mohan and Sarath. It is like the bodyguard who is paid to protect a person turning his gun on the very same person under his very care.

    • 1
     1

     May I please have the honor to suggest to HE Sir President to appoint a retired Supreme Court Judge to scrutinize great travesties of justice like it is in my case. There are too many helpless victims like me. He can then prepare his independent reports and report back to Mr. President with remedial action. The judges induced by personal gratification let the Justice take a flight out of the window.

  • 9
   3

   I happened to see, heaps of shit on road side pettah yesterday with BLUE FLIEs covering it as the stink almost spread as nothing could help.

   I then thought, what is the difference between the heaps of shit of nature nation and the blue flies being found on it with the POLITITIANS and their politics in the country today. : Good governance did lot more good work, but media mafia never allowed them to come in public. The reason was that lanken LOCAL media is abused by some handful of TV channels that have been funded by RAJAPAKSHE mafia.
   :
   Now Rajakashes are brought back to power by using all unethical tricks, with the very same misled people still WAGING their tales alone that pride, being unable to realize it yet.
   .
   However, nothing is done so far to be treated with WOW effect, but BACK licking TV channels continue their kind of hidden agendas.
   :
   Ranjan s arrest is connected with the pre step being made to release Duminda De Silva, who murdered and got convictetd as the murderer and is current prisoned. : These men came up through RAJAKSHE drug dealing mafia so as Wealth earned by Kudu Lanza. No matter YOUTH would go down, so long RAJAKSHE s Election campaigns are funded by DRUG dealers and business men related to the kind of mafia, they would not care about the ANY steps being taken against DRUG trafficking. Sorysena did some sort of good work under GOOD governance rule, but today, it has been reversed.
   :
   Next days, Makandure Madhush and Kudu Duminda will be set free, since two high criminals and their activities are closely connected with RAJAKSHE mafia.

  • 8
   4

   The KUNU kanda -Garbage stinking mountains within city limits – is a synonym for Rajakashes poltiics. They dont care about anything, but continue to get back the society to the very same state as had been prior to 2015.
   :
   To that time, not even basic human right were safeguarded so that COMMON WEALTH countries were angry at RAJAPKSHE rule.
   :
   They then cancelled GSP concessions and brought UN resolutions one behind the other, until RAJAKSHE was made to go for elections two years prior to his term end.
   :
   GOOGLE searches brought – that srilanka is number one COUNTRY in making that would not respect basic human rights. Not during the war but the war is over, Rajapkshses became power intoxicated. Self glorifications made them CARDBOARD heros. sky high Placards of MAINDA JARAPAKSHE were displaced every city corner to the very same manner, nowadays, so called buddhist and cultural pictures aer being painted by force on city walls.
   Too much of good thing could end up creating the worst – is seen in such pictures, with some of them being now subjected to erase.
   :
   But having appointed a man who spent over 15 years as a petrol STATION assitant, but later became DEFENCE secretary under his brother as president, is held HERO for no reason. Not a single WOW effect capturing wonders are made yet.
   But his gangs seem harming former politicians and CID men that brought real CULPRITs into prison at least for few months.
   There are lot more REAL gangs such as WIMAL weerawanse scot free today, with LOADs pot holes in the prevailing LEGAL system of the country.
   :
   No matter, current president to have STOLEN funds from former state for building monuments for their own parents, nothing worked on the high frauds.
   That is the real nature of culprits being served with impunity … for some reasons. Judges are targeted and being offered perks for the survival of cook politicians.
   Mahinda Rajakashe should be RAW burnt for all so that the nation could comfort themselves.

   • 2
    3

    Sam Fernando,
    “To that time, not even basic human right were safeguarded so that COMMON WEALTH countries were angry at RAJAPKSHE rule.”

    Only the ‘Para Suddas’ in the Common Wealth were angry with Rajapakses because they did not dance according to their tune.
    If Mahinda Rajapakse listened to those two junkies who told him to stop the military action against Demala terrorists to save Prabhakaran, he could have become their ‘Darling’.

    • 1
     1

     As we are a major nation, you guys make every effort to overestimate our people.

     Pleaes check it out again what have we the people achieve over 70 years. Perhaps, para suddas ruled us, we could have achieved lot more. They the suddas are the ones that run oild rich middle east countries. And until lately, Hongkong was brought where they are now was under the guidance of English suddas.

     Even in our countries, those colonial masters had done lot more buidings that the tourists get attracted to .. than any other Dagabas and dilapidated weheras we have in our ancient cities.

     Now looking back the manner how our leaders fail to build consensus I feel had we been under colonial masters, surely, things would have ended up in faovur of the nation. –

     The biggest mistake that our nation possesses is they overestimate sinhala people. Europeans, Americans, Australians, Notherners and other developed natons dont even know where srilanka is located. Only when talking about CEYLON TEA and BANDARANAYAKA, they become little aware about our country.
     :
     Ofcourse for some years now, entire world is known that SRILANKA is the number one country to have been caught by CHINESE debt trap. -Google yourself and you will get the facts for your own.

     Also since Oct 2018, we are well known as vandalists and unethical kind of people thanks to Rajapakshe 52 day fake govt. Entire worled observed how the bunch of thugs threw ” chilipowder” to the speaker ( who is in your age Egle Eye)and how some other threw heavy structures on him. Meaning that is calculated cime activities.

     Looking back, we are nothing but a nation who has now being ruined by RAJAPAKSHE POWER intoxication.

  • 5
   2

   Blackmailing the politicians by MEDIA channels have become one of the huge threats in today virulent politics in srilanka.

   Media mafia is thousand times worst than real drug trafficking related mafia.

   We will have primafacie evidence to prove how some TV channels earned and have earned that much of wealth in a poor country that count th eworld aids to run the next year, with mal nutrition on a rise regarding rural poor. No matter all is becoming facts, but highly abusive hoodwinkers in politics would never do anything heartedly but to their pockets. Pocket filling tactics are on their top of the list. ‘
   How ever young politicians of Harin Fernando, Harsha Silva nature, have done nothing in that line but have been in clean politics.

   Mountaineous of bribes came on the young politicians, but they just rejected. THAT IS why i personally respect them today.

   Not a single PERSON sitting with GOTABAYA CAN BEnamed as genuine. Anyways, the rascals dominated srilanka believe, that GOTABAYA could succeed it. How ?

   • 1
    1

    None of the Bribe takers, Looters will never return their ill-gotten wealth.
    Just inform citizen to be very careful when they vote these thieves. If you vote that becomes a wasted vote.

  • 7
   1

   Whoever gave the tapes to the police: Sri Lanka’s Julian Assange: Thank you! You have done a great service to the people of Sri Lanka. They are now getting wiser.

  • 1
   2

   Plato@

   they have ulterior motives behind the arrest saga of RR.

   That is to show that LANKEN Judiciary is no longer independent.
   So long they stay in that opinion, they can stay away from wholeheard investigations into BOND scam.
   ****
   Bond scam is more disadavantgeous to MR regime than that of RW-MS.
   Sorrysena deposited the report based on the presidential commission recommendations in his anus, then was connected with the deal made with MR for the protection of MR and thugs.

   ****
   Truths could long have come out, and RAJAPAKSHES would have been hung by their balls, if SORYSENA like a true statsman reacted as promised. Today, BP Mahinda Rajapakshe utters no a single word against SORYSENA but RW proves the underground tactics they may between them.
   ****
   Sirisena and RAJAPAKSHE come from the same uneducated backgroundss so they match well to do any kind of unethical and indecent politics. They are shamelsse but live on the tax payers funds as if people are so stupid. That dont matter to them.
   Placing SIVURU wearing mudalalis as their FLOWER decorations, what they have been doing is HOODWINKING of the vulnerable in this country. Reports prove, people dont care what would be the consequences, just react for the moment, going by the FAKE news being telecasted by Derana and Hiru TV channels.
   That is how the voters became RATA THANAKOLA eating cows in the last election

   Today, many are silent why ? Either not being able to see in eyes, or being realized that RAJAPAKSHES once against misled them as no other leaders.

   Ranjan R s tapes are just tactics in order to abuse the very same people, because people are already fed up not seeing any kind of STEPs being taken going by election pledges.

  • 0
   1

   plato

   “based on evidence and the Law relating to it.”

   not only the talk,but what she is talking must be taken into consideration.As for evidence and the law she had disregarded it.The evidence shows that the first shot was fired by bharatha’s body guard at duminda resulting in a hail of retaliatory gunfire where bharatha was out there in the open.A thoroughly irresponsible and reckless action by that stupid bodyguard who was supposed to protect him.

   AS for the law it states murder has to be pre planned unlike manslaughter which is done on the spur of the moment.If the law is applied correctly then duminda can be charged only for common assault as there was no grievous bodily harm due to the assault.Bharatha was pushed and fell down.It is clearly a political witch hunt.

 • 13
  4

  SC/TAB/2A-D/2017. before Hon. Priyasath Dep PC, CJ, Hon. Buwaneka Aluwihare, PC, J, Hon. Priyantha Jayawardena, PC, J, Hon. H. N. J. Perera, J, Hon. Vijith Kumara Malalgoda, PC, J and, all of them unanimously affirmed the decision entered by Mrs. Ranawaka and Mr. Moraes subject to trivial variations which is not effected to reverse the capital punishment held against former “Minister”.

  The SC has fully endorsed the High Court verdict. Nobody can challenge this. But it is obvious that the stage is being set for Duminda’s release. To keep a promise made to Hiru.

  Ranjan is the perfect example of a bull in a china shop.

  • 0
   1

   craig

   ti only goes to show how disgustingly political our judicial system has become.If this case was handed on appeal to a british court duminda would have been only convcted for common assault,unlawfull assembly,endangering thepublic,threatening behaviour etc.He does have a lot of skeletons in his cupboard too like drugs,thuggery etc but that has to be taken up seperately,otherwise you confuse the public too much about law.When the verdict was given i commented on CT how confused i was.

   ps.i believe duminda was a ‘patsy’.Instead of going after the rajapakshes sincerely and getting them convicted,the yahapalanaya govt tried to show to the public with duminda that they were sincere in cleaning up,whereas a deal had been done,by ranil and maithri with the rajapakshes that they will not be touched.The public was not interested in duminda.They wanted yahapalanaya to expose the rajapakshe’s.

 • 17
  0

  Why should UNP ever worry about ruthless conniving opponents when it has loyal members like MP Ranjan?

 • 17
  3

  Ashan, now that you are at it could you say a few words on Sarath, Mohan, current AG Dept and how MR use to meet his ex girl friend and SC judge at his residence for a cup tea and biscuits., How Sarath got MR out of prison. how Sarath was doing political work for govt when he was CJ, how Sarath was involved in business entities while he was CJ, how Mohan was cooking up witnesses and political judgement, The role of AG Dept in Thaj, Lasantha and other political murders. Lankan “Loo and Odor”, less said the better about the whole system

  • 4
   6

   chiv,
   you have a valid point but power of the state makes a whole lot of difference. Ranjan may have acted with a holly intention of eliminating the influence corruption plaguing SL political system, bureaucracy, judicial system and social institutions (religions) but, by keeping open record of his T conversations, he may have inadvertently put several entities (His political party, respected/unbiased public officials & judges and his own social works) in a huge danger.

   The biggest danger of all is the potential threat of GoRa gang manipulating these tapes to blackmail judges and thereby the whole justice system! If that happen (a most likely outcome) it will be almost an unofficial returning to 18 A. This will make it unnecessary for GoRa to waste time & energy on a constitutional change.

   My advise to Ranjan is to resign from the party ASAP and set up a voluntary organization to continue his crusade against corruption & injustice.

   • 8
    0

    Continue his crusade against corruption and injustice???? What are you smoking???? Good grief!!!

 • 11
  5

  In my opinion with or with out Ranjan,s help Duminda was still going to be a free bird, because he was too close to GR. Ranjan just made it easy for him. This is not the end there is more fun to come. In the mean time along with Shani, MS ,s brother the SLTC Chairman too was shown the door. MS is called to give evidence in relation to Easter. Lets wait for the outcome .

 • 19
  23

  Duminda will ask for a re-trial.
  Its within his right to do so.
  No one can object to that after all these………..
  And once filed he can request for bail.
  /
  All the yahapalana trumps gone down the drain….
  Swiss saga……….. down the drain.
  White Van abductions……….. down the drain.
  Rajitha Senarathna…….. down the drain.
  Ranjan………….. down the drain.
  Champika…………. down the drain.
  Ranil…………. down the drain.
  Prof. Wijesuriya………… down the drain.
  Agara Dagara Amila……….. down the drain.
  \
  Anyone else….???
  /
  It’s really funny……..

  • 12
   9

   Sri Lankan democracy – down the drain., its good to requst from UN and other International orgn to appoing independent foreign judges to examine war crimes against Sri Lankan forces in 2009

   • 6
    5

    I live in Switzerland, we will report to UNHRC about the situation:

    There is not the least transparency in today s activities against the same people.

    They returned to power by promising national security but now pleasing their TV channels, that constantly abuse the very same nation.
    :
    These channels will have to face it th eway SIRASA fated few years ago. But even sirasa, backlicked of SIRISENA to bring Rajaakshes back.
    All in all, this country is being ruined by MEDIA mafia, Drug Mafia and Rajaakshes mafia.
    :
    These three mafia groups should be BURNT down by every means, then only we can see a better future

    • 4
     2

     Whoever gave the tapes to the police: Sri Lanka’s Julian Assange: Thank you! You have done a great service to the people of Sri Lanka. They are now getting wiser. Most idiots cant handle this fact :(

   • 1
    0

    Priyadarshani de Mel,
    What bloody war crimes committed by Sri Lankan Armed Forces? Eradication of barbaric Demala terrorists who massacred tens and thousands of innocent men, women, children and even unborn babies, Is that a war crime? Liberating about 300,000 Demala civilians who were kept as a Human Shield to save the ass of Prabhakaran, Is that a war crime? Giving a sigh of relief to mothers who were worried that LTTE barbarians will drag their children to be recruited as child soldiers, Is that a war crime?
    War crimes were committed by Demala LTTE barbarians under the leadership of megalomaniac Malapaharan.

 • 12
  5

  No one is talking about Ranjan Aponso’s pornographv videos and what the content was.

  • 6
   4

   He is an adult and he have rights to watch what ever he thinks ok for him.

   Grow up man..

   • 1
    1

    i agree nadeeka.Also don’t forget he is a batchelor and wanking away looking at pornography will bring back memories of many about our batchelor days.

   • 0
    0

    Nadeeka,
    JD. may have been talking about the people who were in those videos..He is worrying something about the contents in them
    Wouldn’t that be entertaining?

 • 18
  4

  Hold-on!
  This “monkey drama,” obviously created by the U-turn President and his supporters could be an attempt to sign the MCC on the sly.
  The United States has sent 6 Stratofortress Bombers to their military hub in Diego Garcia. They could be looking for a better location in Sri Lanka to attack Iran’s cultural targets.
  The current President is someone who signed the ACSA in 2007 which had been a secret until the US tried to extend it in 2017. He will try to do the same.
  Even Wimal has taken a U-turn about the MCC in favour of his U-turn President.
  I tell you, Mr. Prime Minister, don’t earn people’s wrath by letting the U-turn President to sign the MCC. People elected him entirely placing their trust on you.
  Therefore, it is you, Mr. PM, WHO IS RESPONSIBLE for every treason, every treachery and every betrayal that would commit by the U-turn President.
  I urge the Prime Minister, whom we trust and love without a limitation, please take action to COMPLETELY ABANDON the MCC Compact Agreement.
  Given the current simmering crisis and future unpredictable tension between Western countries and the MiddleEast, Sri Lanka could easily be a foreign military hub AND an (enemy) target AT THE SAME TIME.
  Besides, the Middle East has been our friend for thousands of years, a lot before America was even born.
  Some time ago, the same United States and the West tried to create chaos and destruction in Sri Lanka through the LTTE. The MCC Agreement could be another attempt of the same nature, in addition to destroy our Sinhalese heritage, ancient kingdoms and the undeniable evidences of our colourful history.
  You have brains, Mr. Prime Minister. At least use it now. (It is rude to say that, but it is the truth.)

  • 10
   5

   US have military and aircrafts in Qatar as well as in Iraq., its stupid to say they need SL to attack Iran which is so far away.

   But appointing a US citizen as our president ., we are going to get into big trouble if GR goes the China way as MR did before. Im not sure why the Chinese did postpone his visit as their request.

   • 7
    2

    Nadeeka Abeyratne
    Oh please grow up!
    Why did the US deploy 6 Stratofortress Bombers in “Diego Garcia,” instead of Qatar and Iraq? Because they are not permanent American bases. Iraqi government has already asked Trump to take his army back. Two American bases in Iraq were already attacked.
    The distance from Sri Lanka to Iran is closer than from Diego Garcia to Iran! Have you forgotten Sri Lanka has many islands?
    Diego Garcia belongs to the British government. Yet, Trump can order air strikes on Iran from Diego Garcia without seeking permission from the British due to an agreement between the two countries. They now want to sign a similar agreement with Sri Lanka.
    It is no secret that the US was eyeing Trinco Harbour for a long time and there was talk about the Delft Island too. They tried to sign MCC, SOFA and ACSA separately. However, as there was steel objection from people, they tried to first sign the MCC which comes with a USD 480 million grant and the other agreements afterwards. However, Ranil didn’t sign it.
    The new government is now trying to do what people have stopped, which is treason.
    Now you go before a mirror and see who is stupid.

    • 3
     3

     Have you ever heard USA have something called War Ships? They are ocean going big boats if you havnt heard them before and believe me.. they can deploy nearly 100 cutting edge figher planes like F22 or F35 and bombs and missiles too and US Navy owns hundreds of them.

     Not sure why you talk about Diego Garcia so much…..

     MCC is definitely signed by US citizen and lackey Gota just after the Gen elections and all this Weerawansas/Gommanpilas and monks are doing a contract to get GR elected spreading falsehoods. Good or bad.. MCC will be signed.

     • 3
      3

      Nadeeka Abeyrathna
      :D :D :D I am pretty sure you know nothing about Diego Garcia. First learn about it then you will understand why I talked about it. And then I can tell you about American war ships, whether it is USS Zummwalt or USS Hornet or Wasp or you name it. I will tell you.

      • 0
       0

       thanks.. I do have access to internet and Wikipedia..

       • 0
        0

        Nadeeka Abeyrathna
        What I wrote about Diego Garcia is not available on Wikipedia.
        About US war ships, fyi., I am an avid reader of DEFENCENEWS.
        In September 2018, I posted here a list of LTTE suicide attacks numbering 39, which is not available on Wikipedia.

    • 2
     2

     We may have to sign anything that the super powers and lenders ask us to do with the economy in shatter and national income is not enough to pay for the loans the state have got., with the MidEast situation taking bad.. SL will be hit really bad as Iran is the biggest Tea Importer and also 90% of our oil comes from Iran and our refinery is designed and configure for iranian oil. Also dont forget that SL overseas workers will be evacuated with war breaks down and they send 7B USD a year as remittances.

     • 3
      2

      Matilda Ellepola
      There is no way we sign anything at the expense of our country.
      People have already undergone immense hardship for the last 5 years and they will rather stay as they are than seeing an American base in Sri Lanka losing our our independence, sovereignty and territory.

  • 3
   5

   Champa, do we have a PM?

  • 4
   4

   The will bring MCC and pass it in th eparliament orbe possible they will sign it behind the doors.
   :
   These men had gone all unethical way driving away former CJ Dr BANDARANAYAKA.. remember ?
   :
   They doctored numbers of CB statistics overshadowing ground realities. Now we see, there are lot more under povert in Mihinthale or other areas where people have nothing to eat. No matter all these are facts, Rajapakshes never thought about these poor people but their votes.
   :
   Alone one helicopter trip from his hom to anywhere, if his adminsitration would save it ,.. the amounts could help the poor.. since the money belong to them the poor. Rajakashe maintenance has become a huge burden to this country. Why not the bugger Mahinda go retirement and get one another to do the job… that can save lot more millions if not billions to the state treasary… in this critical turningpoint, being squeezed up with huge debts, in this country.

   • 5
    4

    Angered sinhalaya
    Where were you when Maithri and Ranil used helicopters for their every trip?
    Why didn’t you see it as a burden then?
    They both have taken foreign loans competing with each other so much so nobody even knows how much.
    How about Maithri’s and Ranil’s overseas trips? Within 60 months they have made over 85 foreign trips together. Wasn’t maintaining them a huge burden for the country and the money could have gone to the poor?
    The country needs Mahinda now more than before.
    When compared to the great service he rendered to the country and also given the fact that there is a move to remove him from politics and leave the country in the hands of military tyrants, it is necessary for his security detail to keep a close watch.
    Mahinda will retire at his own personal will. You mind your own damn business.

    • 1
     2

     See how biased you re Champawathie. Even our domestic dogs were not that loyal to any wrong doers, but you do. what went wrong with your adolecence. Were you taught to respect to anyone without doubt make blunders ?
     -*****
     Is that your upbringing ? Where did you grow up and go to school my dear ? Do you wear your clothes to cover your nakedness or just do it because others do ?
     -*****
     Madamulana MUSALAYA could do lot more to the destitute, to the very same manner that UWA WELLASSA channel has now been doing with finances being trasfered to them by srilankens living abroad.

     https://www.youtube.com/watch?v=fHqmBrtCgfc

     https://www.youtube.com/watch?v=m1-tis3eLG8

     https://www.youtube.com/watch?v=RHU0yaRG7Vc

     https://www.youtube.com/watch?v=uwVPtXMBerg

     I did my part in Tsunami aftermath, but much of them were robbed out by BP Mahinda et al without shame.

     See how poor the people have been. Policians of Rajakshe nature could turn out to be american presidents – that serve their own poor people after their two terms are done. That could have been healthier to the country and to him as well. The message bp Rajakshe has been sending across is beyond ethics and morals.

     Instead, BP Rajakshe abusing the funds of VERY PEOPLE, celebrated the weddings of his sons, by inviting over 5000 – 10000 … is this a srilanken ?

     • 0
      0

      Angered sinhalaya
      Your upbringing and malicious mindset are aptly shown in your comment. I don’t think a reply is necessary.
      I have a right to express my opinion and support any politician of my choice.

     • 0
      0

      https://www.youtube.com/watch?v=3V5U6ECXqbs

      https://www.youtube.com/watch?v=2iORDL_6jNA

      https://www.youtube.com/watch?v=rIEhq03yCcI

      These poor people are under povert levels. But for politicians for their survival made doctored documents to mislead IMF or other world bodies. All these twisted under Rajapkahse rule.

      How abusive Rajapakshes should have been, not to have worked on the upliftment of the destitue in this country over 30% or more of lanken populace are under poverty. Now with rapid increase in CHILD MAL NUTRITION rates, but we talk high about ” mid income nation – upper “.

      Rajakashe and their looted emptied state by 2015. Mahindananda became untouchably wealthy by loots. Why on earth lanken AUTHORITIES seem to be not doing anyhting to catch them ? That is SINHALA genetics, that are highly biased and very like selfish.

      Instead of giving ALMS to SIVURU wearing PINGUTHARAYAS; let help more to the kind of the poor people. I DO MY PART and YOU PLEASE DO YOUR PART

      Let s hope the best for the POOR people of our motherland. “

   • 2
    1

    Angered sinhalaya,
    “Why not the bugger Mahinda go retirement and get one another to do the job… that can save lot more millions if not billions to the state treasary…”

    This bugger Mahinda fked Demala barbarians who terrorized this country. Still there are some ghosts of those terrorists running around talking about a Federal System. Native Sinhalayo need this bugger Mahinda to fk those guys as well.

  • 1
   2

   champa

   “undeniable evidences of our colourful history.”

   are you referring to patricide kasyappa and nymphomaniac queen anula.

   judging by our history all fathers should be watchful of their sons and all husbands have to be watchful of their wives.Fathers must never turn their back to their sons and husbands must always give the dog or servant the food first or wait till their wives take the first mouthful.remembering kuveni,wives must make divorce laws as difficult as possible otherwise they will be thrown out with their children one day.

   “You have brains, Mr. Prime Minister.”
   not just brains,but genius at planting white elephants where buffaloes roam.

   • 0
    0

    shankar
    You are talking about legends, not undeniable evidences of our colourful history.
    – Kashyapa didn’t kill his father, King Dhatusena. It was King’s Army Chief who was also his nephew, Migara who killed the King.
    — One Queen Anula of “royal blood” (lived in the 3rd Century BC) was the first ordained Buddhist nun.
    — The other Queen Anula (lived in the 1st Century BC), who was the first female ruler in Asia was a “consort” of King Coranaga and King Kuda Tissa. She killed both of the kings and gave the country to 4 of her consorts, Siva, Vatuka, Dharubhatika Tissa and Niliya and poisoned all of them within the same year and later ruled the country only for 4 years.
    —- Ancient Lanka had 3 legitimate Great Queens of “royal blood,” i.e. Queen Soma Devi, Queen Vihara Maha Devi and Queen Lilavati who were role models.
    —— About Yakkha Queen Kuweni, a rogue called Vijaya captured the throne by deceiving her to marry him and later chased her and the children. It was Indian/Vangar blooded Vijaya Hora who first introduced domestic violence.

    • 0
     0

     champa

     don’t try to pull the wool over the our eyes.Everyone in sri lanka knows that kasyappa killed his own father.Migara was following his orders.Even sisters in sri lanka have to be careful of their brothers cos kasyappa’s father killed migara’s mother who was his own sister by burning her alive.With such colorful history and great culture everyone has to be careful of everyone else in sri lanka .
     ps.being a tamil bhuddhist don’t think i don’t know about dhatusena(kasyappa’s father) who built this the most artistic Lord bhuddha statue i have ever seen and the kalawewa reservoir,one of the largest irrigation tanks of ancient times.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Dhatusena_of_Anuradhapura#/media/File:Buda_de_Avukana_-_03.jpg

 • 15
  13

  Shaani the disgusting Sherlock Homes idiot who has brought disgrace to the CID.
  Never in the history of the CID has such a Senior Level Officer stoop this low to a politicians whims and fancies.
  Now get ready to wash kitchen utencils in Ranjan’s home.

 • 7
  3

  Seems all the “Vidvaths” are taking a break today!

 • 9
  11

  Blimey…2nd to 12th accused on the list , all cleared and acquitted .
  But the 11th sent to gallows even though the 11th already had a bullet or a bullet wound to his head .

  Angels dare, when Fools rush in there..What a magnificent call…

  Dr Ranil told the Media yesterday that the UNP Speaker of the Parliament must immediately take those USBs off the CID and keep it under Speakers custody.
  And screen them himself, and release only the ones which the Hon Speaker thinks fit for the punters. who want freedom of Information and free speech.

  Dr Rani was no where to be seen , while all the other current UNP crop who are bragging about getting 113 seats at the next Election, were taking Selfies while the CCD Cops were trying put Hand Cuffs on both the ex UNP Heavy Ministers Mr Ranawaka and Mr Ramanayaka.

  And he new Opposition UNP Leader from Keselwatta, who will be the next PM was there in both places to show solidarity..

  If Dumnida is not released by the same Court and the and the new Judges and the old Judges there , it will be the worst traverse of Justice in Lankawe , after poor Somarama was hanged in Welikda.

  • 6
   5

   Ranil’s statement is like accusing a witness of a muder for being at a place where he/she was not supposed be! Or fixing a CCTV camera in the wrong direction.

   Soma

   • 2
    2

    somass

    I can see, you are justifying something then of course it must be wrong and you are supporting the perpetrator.
    Could you tell us the entire story in layman’s term.

  • 1
   2

   KASmaalam K.A. Sumanasekera

   Was Somarama the absentee father of soma?

   • 1
    0

    Dear Native,

    Did you see Akila Boy’s Press Interview?.
    Akila Boy says his Party is going to punish not only their ex Minister Ranjan, but also the UNP blokes who are on his Digital APP .
    – –
    Akila Boy’s, UNP Uncle, Dr Rani is clearly talking about how to shoot Mahindananda..
    I thought threatening or abetting to kill someone is a criminal offence.
    Will Akila Boy take action against Dr Rani too?.

    Akila Boy also was pleading with Pohottuwa boys to stop releasing Ranjan Boy’s recordings leading up to the Election.
    How cool is that ?.

    Akila Boy must have lost it .
    What do you reckon Native?.
    I heard on the grape vine that more juicy bits are all lined up to be released after the Election Date is announced.

    Ranjan Boy is now saying Aloysious Boy is also on Tape offering him Mega Bucks to cover up the Bond Robbery.

    It must be riveting Stuff .
    In fact Ranjan boy was threatening to tell all, who took the Stolen Money from Aloysious.

    Do you know where the Poodle Club Boy Senasinghe is now a days .. Native?..

    • 1
     0

     KASmaalam K.A. Sumanasekera

     Do you think your tittle-tattle would distract good people in this forum from demanding you and others follow the right path?

  • 0
   1

   sumane

   “after poor Somarama was hanged in Welikda.”

   so you say he did a good thing for the country by shooting banda.We also think so.Just like you say all those who use minorities to get bhuddhist votes should be shot dead.

 • 5
  2

  what’s the perception of a judge? Their duty is to look at the situation happened and need to predict what implications it will have on countries future.
  ..
  In other words the Judiciary gives righteousness to the direction given by President and Parliament.
  ..
  The problem happens when the direction given by our leaders are toxic to the Sri Lankan future. They cannot give direction but if someone ask them the question they can give their interpretation.
  ..
  The government servants know that they can’t rely on the goodness of the public. They fear to act because every one around is acting blind. Most of them do what they can and play the fit in game.
  ..
  Every one in Lanka is good at this game. If you fit in then you are good or otherwise you are rejected. Most powerful group wins the race.
  ..
  The above is the mechanism to promote uniformity. What we should do is support unity in diversity. For this we require love and respect. Do we have that is the question?

 • 9
  7

  If Duminda De Silva would be released from the gallow, all other high criminals with convicted murder charges should be released basta.
  :
  One law to Duminda Silva and other law to all other like minded criminals and Rajaakshes cant have any consistency as the president of the day is focusing on. Consistency should be there in every where.
  :
  Just becasue HIRU TV channel through misleading people, brought the former goons back to power, we the public must not fall into danger.
  :
  Thank you a concerned srlanken from Uk

  • 5
   1

   Besides, it is public secret how HIRU TV channel came up. Please check their bank account from 2005 … to 2010 then how that went up exponentially ?
   If authorities leaving their political stances aside, would please focus on these highly fraudulent institutions – then we th epublic could get lot more FACTs.
   .
   Their DRUG trafficking and dealings destroyed lanken youth. In EUrope, every human being is held above anything else, giving the HUMAN value to them. Even to apes that were burnt down by an accident on the 31st night, make GERMANY very sad today. Even if they had a black history, how they treat human beings are far thousands superior to that of srilanka.

   And such a TV channel producer to black mail incumbent president who was elected by misleading the majority of 6.9 mio voters is all ethics and morals. If Gotler would behave other way around, nemesis of his govt is inevitable.
   .
   Instead of release Dumind Kudu Silva, keep the guys away from human association could do lot more good to the nation and future of this country. We hope GOTABAYA would keep his word.

 • 6
  8

  “That is a broad day light murder committed by most gruesome manner in an Election day, which warrants, demands justice to be dispensed though the path way to justice is hampered by one Judge and a Clown of a Minister”. Absolutely true.

  At the same time the cumulative evidence emanating from the revelations of Dilrukshi Dias conversation with Nissanka Senadhipathy, Suhada Gamlath and Ravi Vidyalankara interviews and the latest Ranjan tapes clearly demonstrate the fake and criminal nature of “yahapalanaya” which has been foisted on the country.

  • 5
   2

   WOW,
   what an analysis-

   Then AVANDGARDE money laundering acts of former GOVT is a fairy tale right ?-
   :
   Then The murder of BRITISH national in tangalle, few years ago is a fairy tale right
   .
   Then Jonsten to have abused state funds is fairy tale right ?
   .
   Then Mahindananda to have killed that police office while being in his duties, by reckless driving of his son is a fairy tale
   .
   Then YOSHITA to have invovled in Thadudeen MURDER is a fairy tale
   :
   Then Gold biscuit business bitch, Shiranthi Rajaakshe to have inovlved in those businesses is a fairy tale ?
   .
   Then Bond scam to have occured also in since 2005-2015 is a fairy tale right ?
   .
   So, what a DEMOCRACY we talk dawn to dusk, all these MEDIA mafia should be CRUSHED by their physical structures as is the case in SYRIA or any other world, since these men for their own survival and selfish gains, evidently doing whole lot of shit not respecting the public in this country.

   To the mannerHINDUS burnt their dead, RAJAKSHES should be burnt down in a public ceremony, so that the bless rains would clear the country.

 • 11
  2

  Dear Mr. Nanayakkara,
  Thank you very much for the article which I read with interest.
  As a layman (not a lawyer) I would be pleased if you could, with your expert legal knowledge, kindly comment on the following :

  Mr. Lalith Weeratunge, the former Secretary to the former President Mahinda Rajapakse had been convicted and given a prison sentence by the Colombo Magistrate for mis-use of public funds by issuing “sil redi” just before the previous presidential election to carry out the orders given by the former President. Currently the case is awaiting a hearing against an appeal made by the convicts.

  Is it political interference by the newly elected Prime Minister Mahinda Rajapakse, the former President, in a recent public statement to defend the actions Lalith Weeratunge and state that he would bring legislation to protect public servants from such convictions? Is it fair to assume that PM is putting undue political pressure on the appeal court judges to reverase the previous judgement made by an independent judge?

  • 5
   0

   And..
   Former MP Sarana Gunawaradene, who was sentenced to three years in prison this morning, has been granted bail by the Colombo High Court soon after the Magistrate’s ruling. (how is this possible??)

   Considering the appeal filed by President’s Counsel Anil Silva who represented the former MP, the Colombo High Court had released him on a surety bail of Rs.300,000.

 • 7
  2

  well well well.., apart from the high entertainment., every Sri Lankan should be ashamed and feel guilty for the society at first and then the rule of law in the country had gone to the dogs.
  This is now something happened overnight or few years., way back in later 70s of early 80s when JRJ who comes from a leading family of lawyers/judges decided the mafia boss of the day Kalu Lucky the Ranil’s henchmen from Kelaniya is good enough to throw bricks at judges official residence, that is the day all this started.

  Then it was send to a new level under Sarath N Silva the most shameful legal professional in the country who is directly responsible for most of the ills of the judiciary.

  Then it comes for guys like Mohan Peiris who did prostituting the judiciary for the whims of Rajapaksa brothers. The very low in here is the impeachment or CJ Shirani B by a commitee that had Weerawansa/Dilan/Rajitha etc.

  Also the biased conviction of Gen SF by Rajapaksas were a very low point of our judiciary.

  Then comes the guys like DealDasa and yahapalanaya., on record it looks they did some good for the country with 19th amendment and judiciary independence, it looks like so many underhand activities going on as in these voice recordings.

  At last it looks this county have no future and its judiciary is corrupt to the core and just think of Nandasena Gota is our savior to make it a independent judiciary is the worst thing to expect.

  Abs saranai Sri Lanka !

 • 1
  6

  There may be some hands behind some of these discussions. I am pretty sure they think now every thing back to as those were some time ago. So, there will be some confusion with respect to who is doing those. They may use these for political purposes as well as for NGOs to run wild.
  It is good time for fake Video making business, money making politicians to promote crimes and earn money
  Good show to watch. Start the show.

 • 3
  2

  We can only sigh, and go back to 2015 promises of ‘rule of law’, end of financial corruption etc etc./
  /
  What is coming out of the records of this ‘beek cake’s’ phone recordings is that Sri Lankan judiciary and the police has been never corrupted to this extent before. Even politicians like JR Thambi Mudali and others never contacted judges (or was stupid enough to do so) to ask them to send people to the gallows.
  /
  This brainless ‘mas kuttiya’ needs to be sent to jail and allowed to rot their providing services to the other prisoners.

 • 2
  1

  When a person does not use his brains and talks like a nonsense they will get into trouble. politicians with no brains.

 • 3
  3

  from the facts of the case i don’t think bharatha was murdered.It seems to me it was manslaughter done in the heat of our elections.Also the fact remains that it was bharatha’s bodyguard who took the first shot at duminda and luckily for him he has a small brain in his big cranium.he can thank his ancestors for passing that down the line when they came in that boat from orissa or whatever.

  • 1
   1

   I think it was a ‘turf war’ between two competing businessmen . The deceased was not the paragon of virtue his offspring try to make him out to be .

   • 0
    0

    Nosey, Don’t say such nasty things please…

    That offspring is going to be in the restructured Dr Rani’s next UNP Executive Committee to dilute the Keselwatta Kid’s Faction.

    Alongside this Offspring will be the other young offspring. Chatura from Kaluthara..

    These are the Yahapalana UNP Leaders of the 21 Century.-

    BTW , Did you watch that Media Briefing of that Offspring about Ranjan Aiiyaa.s Digital APP.

    He should have made at least one call to that offspring, instead of talking to Dr Rani and Mr Ajith. Dr Harsh , Prof Anshu and of course the others like Pilapitiya , Hemapala, Ranawaka , Abesekara and Padmini..

  • 1
   0

   Shankar,

   Please stick to the facts.

   This Kudu Duminda was multi murderer even before Bharatha was murdered. And a drug trafficker who poured millions into TV channel by his direct mediation in DRUG trafficking. Latter is no different to that of Nimal lanza who has been the number ONE fund donator to RAJAPAKSHE election campaigns. Just imagine a man who had then served as a beach boy to tourists visiting to Negambo to collect unestimable wealth within shorter period of time ? Either he should have been inherited or he should be a successful business man. Neither of them are right with his facts even if fact finding missions are heavily guarded by the high level supporters such as Mahinda Rajakshe.
   And you should have seen how MAHINDA himself mediated preventing the bugger LANZA being arrested few years ago. That was not even investigated by the police since LANKEN kind of policemen are highly biased to political thugs. That is not th ecase in Germany in EUrope as a whole. But not just police only lankens in general are not independent professionals even if they would have been rich with Prof. Titles, sometimes even if they had been graduated at Oxford or Harward.

   +**GLP – is learnt Prof. and earned huge recognition at Oxford but he is nothing but an another LOW life in srilanken politics.

   ***
   Malinda Seneviratna – for some reasons, this man would stay like a “toilet paper ” to Rajakashes. What hehad then earned at Harward, is secondary to him.
   ***
   Altogether these men, would not change even if they are wearing academic titles. That is typical to srilankens.
   +++
   But I respect that much to Late Mr Luxman Kadirgamar
   And our late Rev. all lovable Sobitha Hamuduruwo
   Latter never thought about themselves but about the nation and future of this country.

   • 0
    0

    champa

    don’t try to pull the wool over the our eyes.Everyone in sri lanka knows that kasyappa killed his own father.Migara was following his orders.Even sisters in sri lanka have to be careful of their brothers cos kasyappa’s father killed migara’s mother who was his own sister by burning her alive.With such colorful history and great culture everyone has to be careful of everyone else in sri lanka .
    ps.being a tamil bhuddhist don’t think i don’t know about dhatusena(kasyappa’s father) who built this the most artistic Lord bhuddha statue i have ever seen and the kalawewa reservoir,one of the largest irrigation tanks of ancient times.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dhatusena_of_Anuradhapura#/media/File:Buda_de_Avukana_-_03.jpg

   • 0
    0

    concerned citizen

    i am also concerned about the fact that our judiciary is politicised and not independent,though you are concerned about drugs it seems.I am also concerned about drugs but more about the fact that drug dealers are being freely allowed to ply their trade due to politicians protecting them.So i’am more worried about the root causes than the symptoms which you are concerned about.If duminda was a drug lord and i’am sure he was as he was known as kudu duminda why was he not charged for that and not for a murder that he did not commit?It is because if he was charged for drug dealing it would have opened a can of worms for the politicians who protect the drug barons,and these pollies are on both sides of the divide.

    “Please stick to the facts.”

    please follow your own advice first.the facts of the case are bharatha’s body guard opened fire first with his bullet missing duminda’s pea sized brain and lodging in his large aryan cranium bestowed on him by his boat ancestors from orissa.

 • 7
  5

  The fact is Duminda is a drug lord, and he financed Gota. We are in a banana drug republic.
  This is nothing to do with law.

  • 0
   1

   Jehan@

   PUNNAKKU eaters feel that Gota would be a god.

   I was rebelled being unable to see how obsequeous they behave before a LOOTER of Gota nature at COLOMBO hospital.

   People s backbones are broken for their surivival. I think I should be ashamed to be sinhalaya. He has uttered tha the came into being… to serve, but he treats the people today, as if he could make wonders. What wonders he made sofar ? Not the least except .::: wall arts that darkened the cities but gave a pride to street roamers.

 • 12
  0

  A cheap man , not worth two cents, a man who calls every beggar a Malli (young brother) has destroyed our so called judiciary !

  But was it ever great ?

  Sarath Silva former CJ got caught near a lake with a young lass practising in court. ( I think he was AG then) He gave judgements in favour of Mahinda Rajapakse and later asked the nation to forgive him !

  Shirani Bandaranayake former CJ used her position to obtain a high job at a State Bank for her jobless husband.She gave a special oath to Namal when be became a lawyer.

  Asoka Silva CJ heard many cases concerning Mahinda Rajapakse and his government . After he retired Asoka Silva was appointed a Presidents Adviser by Mahinda, a high paying job with no work.

  Mohan Peries CJ was the most sycophantic and biased . When MR lost Mohan crawled to Sirisena and said he will do anything that the President wants as long as he is allowed to remain as CJ ! Mohan’s wife carried on as a lawyer and even met clients in the CJs bungalow.

  Even other judges have been utter frauds. Rohini Perera was a judge while her husband Professor Marasinghe was carrying out a law practice from the same house. What simple racket !

  Even Prasanna Jayawardenas daughter worked at Ranil’s office while Prasanna was conducting the inquiry into the Bond scam of which Ranil was the master mind!

  It appears that Ranjan has even met Magistrate Pilapitiya about cases.

  So don’t blame Padmini Ranawaka only. All others have gone behind politicians and done worse things during their sorry careers but only Padmini got caught because of this ass Ranjan.

  Cheap people doing cheap things. You cannot expect integrity from cheap people.

 • 9
  0

  The recordings of phone conversations between one politician and government officials throws a glaring light on the nature of the justice system as well as how politics works in Sri Lanka. What the media generally tells the people is a very sanitised version of events and relationships. The politician at the centre of this fiasco is most certainly not the only one to have such conversations with officials in powerful positions. It is so far the only relationship laid wide open for the media and therefore the public. One thing is for sure. The justice system is NOT equal to everyone. The powerful will strike deals to exempt their kind from punishment. This is true not just in this case but also in relation to major heists like the Central Bank bond scam where all leading politicians of both major parties do not want the truth to be revealed, as they too have benefitted vastly. The voting public is their common enemy, who will abandon them if they realise the truth of how politicians fool them time and time again.

 • 0
  5

  I think Ranjan Aponso is playing a Joke by spreading a Cassette in which he was discussing the intention to shot Mahindananda Aluthgamage. Probably, he prepared the cassette with the knowledge of the intended victim and making such fake cassettes is common in Sri Lanka. Anyway, that should be another prosecutable offence. I do not know how a national List MP becomes a possible Mental patient. Because, that is misleading the public and the authorities.
  I hope, authorities will notice it.

 • 1
  5

  Ranil’s statement is like accusing a witness of a muder for being at a place where he/she was not supposed be! Or fixing a CCTV camera in the wrong direction.

  Soma

  • 2
   3

   soma

   Do you think Gota, Kamal, Shavendra, ….. and 15,000 other single handed Sri Lankan Generals could have doused Australian forest fire in no time?
   Why aren’t the all knowing, bravehearts, ….. helping Australia?

   Trump is itching for a clean war against Iran, as a patriotic American what would be Gota’s contribution towards the war? Will he send Shavendra to devise military strategy for Trump as he claimed to have invented new strategies to win war against LTTE, in 2009 at Galle Dialogue? Or the other single handed general Kamal?

   • 0
    0

    Dear Native,

    You should focus on dousing the Fires at Srikotha…. Mate.

    Did you see the cinders in the form of “Kunuharupa” flying all over from Harin Putha, Ajith Aiya, and Poodle Club Madam’s boy Senasighe all in support of Keselwatta Kid.
    And to put Dr Rani’s ass also on fire.

    And your mate, Nayakka was the only decent bloke who challenged them to a fist Fight instead of yelling Kunuharupa..

    What a sad state this once mighty D S Party has come to?..

    Amidst all that Dr Rani is rushing overseas . And promised to make a major announcement as soon as he returns.

    Native,. I know you are as sharp as Ali Sabry when it comes to Legal issues.
    Tell me Mate.
    What is the punishment for aiding and abetting a person who plots to assassinate a political opponent using a Fire Arm issued by the Government ?..

    • 1
     0

     KASmaalam K.A. Sumanasekera

     “What is the punishment for aiding and abetting a person who plots to assassinate a political opponent using a Fire Arm issued by the Government ?..”

     Are we talking about a member of Military Intelligence who assassinated Lasantha in the broad daylight or the one who assassinated Kathirgamar, or Duminda Silva, …. …………….. ?

 • 3
  1

  Everyone knows who was behind the murder of Thanajudeen
  Like wise Duminda will be pardeoned but anticipated aftet the general election but looks like he will be the candidate for the Pothuwa for coming election.
  Stunt Ranjan recoreded it and kept it to show his mussel

 • 9
  2

  Thank you for uploading the phone conversations which, have established the following:
  1. It is clear now that Rajapakshas had been influencing their handpicked cops in the CID to submit misleading and wrong evidence, as discussed between Shani A and Ranjan R.
  2. It had been an uphill task to get a case finalized due to the pressure brought in by the Rajapaksha influenced moles in the CID.
  3. The judges who had worked hard and disposed cases efficiently had been sidelined due to appointees from the official bar, once again due to outside influence, as mentioned by ex Judge Ranawaka.
  4. The media controlled by the Rajapakshas, (i.e. Hiru and Derana) had brought immense pressure on the investigating officers by their deliberate misleading reports.
  5. Rajapaksha moles had even managed to get close to the highest official (PM Ranil) of the previous regime, through his Private Secretary.
  6. Rajapakshas had a network working for their benefit within the CID, hierarchy of the Cabinet and even within the judicial administrative network.
  It is not surprising that the Yahapalanaya government could not put any of the rogues, wrong doers and criminal elements of the Rajapaksha regime behind bars with such a network putting so much of pressure and working hard to prevent that from happening. From these conversations, it is clear we have had a Rajapaksha mafia working against the Yahapalanaya regime and they succeeded then as they have succeeded now to twist everything to their benefit.
  UNPers, if they have the guts to speak out, should ask as to how these telephone conversations came into the hands of Gota’s Ministers, when it was clearly not found during the search operation of Ramanayake’s residence. It looks like Gota and his Defence Secretary Kamal Gunaratne are getting all Judges and CID officers phones tapped.

  • 4
   1

   Kalu nangio,
   Thi si sthe reason former President CBK repeated, that Rajapakshes are mlechcha rascals as no others.
   :
   We should be ashamed to be sinhalaya… so long Rajaashesare there, there will be no place for the intelligent people in the Rajapakshe made FOOL S PARADDISE.

 • 4
  1

  The UNP has been like a rudderless ship for the last 25 years . This is another nail in its coffin .

 • 6
  5

  I wonder what happened to those baboons who were bragging that ‘Yahapalana’ Government restored Democracy, Rule of Law, independent and impartial this and that?

  Ranil should order a high quality industrial washing machine to clean the dirty linen of Unpatriotic National Party.

  • 2
   2

   Eagle,
   Your thanakola made in Germany is ready for you. Please send us your postal address.
   :
   We want you to become somewhat sane, before you finally leave us here. Now as an early octagenarian, you should see it right. Else, you will end up being the last drawer of the avichi maha narakadiya for all high crimes your pen did, pleasing your pay masters.
   Get well soon, sooner is better.

  • 0
   0

   Wait and see, Ranil as one of the great sons of the island, will never end up being that kujeetha way bp, Rajapakshes have been. Today, they just make every tricks, to overshadow the sky rocketed price hikes. That dried pumkin in your age, WASIDEAWA makes clear MCC will be signed. How come ? You guys would have been used condoms of Rajakashe rascals.
   They would be dismembered putting your body parts on you – that perverts, they are just power intoxicated not for the love they have towards the poor bu tfor their families.

  • 1
   0

   E E,

   You reckon UNP is Kaput????..How sad?.

   Did you listen to the conversation between Hirunicka and Ranjan Aiiyya in Gonja Tapes?.

   Hirunicka demolished the Kid from Keselwatta, calling him a joke, a disgrace and a puppet manipulated by Aryawa.

   Ranjan Aiiyya said even worse things in the affirmative , like the Kid is an empty head and no capacity what so ever.-
   Ranjan Aiyya went even further to say the Kid’s coach is Maithri Goonaratana and propped up by Sirasa…

   I don’t know much about the Poltiics there. May be you can enlighten us later.

   BTW , Just imagine if another 1.5 Million poor Sinhala Buddhists ticked KK to get those free Pads and the Samurdhi Dole?.

   We could have had another 125.000 chats on Ranjan Aiyyas Digital APP. by 2025…..

   • 1
    0

    KASmaalam K.A. Sumanasekera

    “You reckon UNP is Kaput????..How sad?.”

    1970 parliamentary election results:

    Sri Lanka Freedom Party 1,839,979 Votes 36.86% – 91 Seats
    United National Party 1,892,525 Votes 37.91% 17 seats    1977 parliamentary election results

    Sri Lanka Freedom Party 1,855,331 Votes 29.72% 8 seats
    United National Party 3,179,221 Votes 50.92% 140 seats


    Sri Lanka’s feudal dynasties are still fighting for their territories.
    It will take a lot of time and effort to establish the right thing.

 • 7
  0

  Ashan

  “The Judges are left in the lurch. They are helpless.. There is no folly in Judge talking to Ranjan; but, it is wrong that Ranjan asks on Duminda’s matter from the Judge, vice versa. For such an offence, Ranjan can be sent to behind bars for 5-years.
  This was posted at the backdrop where set of electronic recordings have been confiscated by the Police, at Ranjan Ramanayake’s house, of which, couple of recordings said to have been released, which sound, one retired former Judge, Padmini Ranawaka and former Director Criminal Investigation Department (CID) – Shani Abeysekera had had telephone conversations with former Minister Ranjan Ramanayake. According to them, it was come to light, the sad state of affairs of giving promotions to Judges in Sri Lanka, neglect of career judges being appointed to superior courts of the country, decisions of some highly hush-hush court cases and secret criminal investigations.
  • *** Rightly or wrongly from your position of past contact you have revealed many things about the two individuals which I am sure as a Lawyer you appreciate amounts to “ SUB JUDICE” as from what I know Ranjan has been charged and is on Bail.

  Sub Judice means is “ under judicial consideration and therefore prohibited from public discussion elsewhere”
  Your account of your fathers Close Encounter with the 3rd Kind is one thing but giving Character reference to a retired Judge who is under scrutiny all be it by a biased and Corrupt System is another . In my view you as an Attorney should be sent to Jail for revealing sensitive and Confidential information and putting in the public domain . I presume you are an SLPP supporter

Leave A Comment

Comments should not exceed 200 words. Embedding external links and writing in capital letters are discouraged. Commenting is automatically disabled after 5 days and approval may take up to 24 hours. Please read our Comments Policy for further details. Your email address will not be published.