1 October, 2022

Blog

Fools Rush In Where Angels Fear To Tread: Ranjan’s Telephone Conversation Fiasco

By Ashan Nanayakkara

Ashan Nanayakkara

Writer struck by a Facebook comment dated 06-01-2020 posted by Uvindu Kurukulasuriya, i.e.” විනිසුරුල කියන්නෙ අන්ත අසරණ අය​. මොකද ගොල්ලන්ගෙ දුක්ගැනිවිලි කියන්න කියන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ජජ් රන්ජන්ට කතා කිරීමේ වරදක් නැහැ, නමුත් දුමින්ද කේස් එක ගැන රන්ජන් ජජ්ට කතා කිරීම වැරදියි. ශානිත් කියනවනෙ අනේ බුදු සර් ආයෙ නම් කතා කරන්න එපා කියල​. අවුරුදු පහකට ඇතුලට දාන්න පුලුවන් කියල​. ජජ්ල ඕන තරම් ගොලන්ගෙ දුක්ගැනිවිලි මාත් එක්ක කියල තියෙනව​. සමහර ජජස්ල පත්තර කන්තෝරුවලටත් එනව​. ඇත්තටම ගොල්ල ගොලුවො. දුක කියන්න කෙනෙක් නැති.” (“The Judges are left in the lurch. They are helpless. Because, they have no one to complaint to. There is no folly in Judge talking to Ranjan; but, it is wrong that Ranjan asks on Duminda’s matter from the Judge, vice versa. Even Shani told Ranjan, please, do not ever talk to them (judges) again, my dear Sir. For such an offence, Ranjan can be sent to behind bars for 5-years. In numerous times, Judges have said about their grievances with me. Some Judges come to Newspaper Companies. In truth, they are tongue-tied group who has no one to share their moans.”)

This was posted at the backdrop where set of electronic recordings have been confiscated by the Police, at Ranjan Ramanayake’s house, of which, couple of recordings said to have been released, which sound, one retired former Judge, Padmini Ranawaka and former Director Criminal Investigation Department (CID) – Shani Abeysekera had had telephone conversations with former Minister Ranjan Ramanayake. According to them, it was come to light, the sad state of affairs of giving promotions to Judges in Sri Lanka, neglect of career judges being appointed to superior courts of the country, decisions of some highly hush-hush court cases and secret criminal investigations.

Listen to Padmini Ranawaka’s alleged recording:


Listen to Shani Abeysekere’s alleged recording:

Out of those 2-telephone conversations, the writer, as an Attorney-at-Law who had appeared several occasions, before her Hounour when she was at High Court No 4 of the Colombo High Court and High Court of Pandura, could confirm that it was Retired High Court Judge Mrs. Ranawaka who was in the other side of the line. The other voice too, more often than not, resonances as Shani Abeysekera. It is latter’s down-south dialect and the other sequence of events which he talks, confirm the voice, as, that too, Shani Abeysekera, the former Director CID. Yet, confirmation of those voices can be challenged by those duo and until such is proven otherwise, let’s play it BY EAR!

Leaving aside all the innuendoes uttered by the Lady Judge who is said to be talked from the other side of the wire, there is one main point that echoes through-out her conversation with Ranjan. That is, how hard to be a Judge in Sri Lanka and how painstaking exercise that they are tasked to, for which, has no timely promotions and upgrades based on their merits. 

The writer, being a member of the Profession, had appeared before this Lady Judge, could vouch for her integrity (though it is subjective to some other party). She is the ultimate product of a career Judge, who has no any social relationship, influential social life, nor casual acquaintance of anyone those who are in Places. That is the status of our Judges. They are, naturally, entered into their own shelf after joined into the Judiciary and they see the world only through their close family members. That is the sacrifice and the cost of their Job; in return, they are venerated as living gods, but that too limited till they retirement. Those Judges, sometimes, who wants to go out of the box and have active social life will end like “Icarus” who attempted to escape from Crete by means of wings constructed from feathers and wax, eventually, when he got closer to the sun more and more, wax got melt and he tumbled out the sky and died.

In recent times, some says, Hon. Mrs. Deepani Wijesundera lost her chance to go to zenith of her career, despite her most seniority, as she went too close to the sun; it is alleged that Colombo Fort Magistrate – Mr. Thilina Gamage too became a victim of “Ali case” (having an elephant without proper license) due to proximate relationships with the former Government. Even now suspended, Solicitor General, Dilrukshi Dias Wickramasinghe lost her all future hopes becoming a Supreme Court Justice and even to become the 2nd female Chief Justice in Sri Lanka due to her political affiliations with Wickramasinghe Government.

In yesteryear, the classic example who faced to the identical fate of Icarus was former Chief Justice – Dr. Shirani Bandaranayake. She flew too close to the sun and ultimately burned from the flame and the wrath of the sun. It was very sad the way she was axed out, but she got her comeuppance!

Thus, it is very dangerous to associate with “bloody Politicians” in this country, when you are a career Judge unless that person is your own blood.

Let me quote an anecdote written by late eminent Lawyer, Mr. S. L. Gunasekera (SLG) about him, his father (former highly respected Supreme Court Judge – Edwin Harold Theodore Gunasekera) and then Governor General Oliver Gunathilake, in SLG’s book Lore of the Law and Other Memories: “One rare occasion on which I had the privilege/opportunity of having a discussion with my father while I was still a school boy was when, for whatever reason, he and I went alone for a wedding at the Mount Lavinia Hotel. One of the guests was the then Governor General, Sir Oliver Goonathilake. I recall sitting with my father at a table abutting the aisle. Sir Oliver who was occupying seat at the head of that aisle stood up to depart along that aisle. The band struck up the National Anthem and we all stood as OEG walked down that aisle. My father then said “Watch, son, when the Governor General comes here he will embrace me saying ‘Hello Judge’. I asked, “Why Daddy, is he a friend of yours?”. He said, “No”. Perplexed as I was at the time, I asked his again, “But why Daddy”. Before my father could reply, the Governor General had drawn up alongside us and as my father predicted, he put his arms around my father said “H-Hullo J-Judge” and actually kissed my father on the cheek with my father straining backwards to avoid contact with his face. This was the nearest to a ‘rape scene’ that I had ever witnessed!!

Sir Oliver passed, and I repeated the question “but why daddy”; my father’s answer was “because he is a bloody Politician son”. I asked again, “but why” because never had I, in my youthful innocence, witnessed a scene of this nature. His answer was, “because they are so idiotic as to actually think that they gain the support or the affection of the people by indulging in this kind in this type of stupid antic.” Page no. 18-19.

As per Ranjan’s word to Shani Abeysekera in the 2nd conversation that has been leaked, the Minister admits that he met Mrs. Ranawaka at a reception hosted by Mr. Wijeyadasa Rajapakshe (perhaps, at his son’s wedding) and this lady Judge very reluctantly provided her contact number to the Minister. It is irony of fate that this noble woman had no proper reading of Politicians as it did by late Justice – Edwin Harold Theodore Gunasekera 40-50-years ago. Above all, it was the same Politician who ventured to state that “90% of the Judges and Lawyers of this country are corrupted” [sic]. (read here) . By giving her personal phone number to Minister Ranjan, poor Judge, has acted the giddy goat! Uvindu, you are right that they have no voice to come correct what transpired in between.

Nevertheless, giving due recognition to each word that was uttered by this Lady Judge during the alleged released telephone conversation, there is nothing which could frame her that she was influenced by the words of Minister Ranjan Ramanayake to deliver the conviction against Duminda Silva. (Writer does not want to carry the risk of totally exonerate the Judge, because, there could have been things these parties may have talked outside the telephone lines) Albeit, it was very clear that, the person who seems to be Mrs. Padmini Ranwaka only talks on her promotion to Court of Appeal along with then Minister Mr. Ranjan Ramanayake. She was about to retire from her “god given divine job as once Hon. Nalin Perera worded in his welcome address as the Chief Justice”. After 27-years of illustrious career, there may be so many expectations and aspirations to elevate the next level of her career. It is a great honour and prestige to become a Judge of the Court of Appeal. It was her weak point and Ranjan was clever enough to nailed it. 

Then the powerful Minister may have started to phone this Judge who seeks for a promotion and at last fell from grace. Stupid is as stupid does.

Nevertheless, it was the said Judge’s conscience spoke during those conversations and a far cry demanded for an elevation in her job based on meritocracy. It was true, as it is uttered in that conversation, that this efficient Hon. Judge was delivering quite a number of judgments during her tenure in Pandaura High Court. It was also true that Lawyers who practice in Panadura Bar, were talking that they will lose their bread and butter if that disposal rate continues. (It is question that whether the quality of those judgments was kept intact when one increases the rate of delivering judgments. Also when, from those decrees, the life and the death of a person is decided; not animals’). 

It was further true that due to some appointments made directly to the Judiciary through Hon. Attorney General’s Department, and seldom from private Bar, personnel who are around the age of late 40s and early 50s, has created huge bottle neck at the top of the Judicial hierarchy, due to which an unwarranted competition has also been developed among the High Court Judges to go up in the ladder by hook or crook. Some vastly experienced, immaculate career judges have to halt their dreams of becoming a Judge in our apex courts due to these improper practices (However, appointing Judges from Official Bar or from Unofficial Bar is highly debatable point which has its own pros and cons. Though it is true that career judges have gone through the mill and have possessed with wide spectrum of law who have loads of experiences, (as practitioner sometimes the writer himself has experienced much comfort before a career judge rather than a nominee from official or unofficial Bar) there are some career judges who are as pathetic as idiot box, vis-à-vis, though some members of private Bar and official Bar, despite the fact that they have no experiences in the judicial service, once they are appointed as Judges, they deliver extraordinary service justifying their selections. 

Writer recalls such wonderful man who was appointed from Private Bar was, recently expired Justice, Mr. Prasanna Jayawardene. Against the said Judge, when he was a Private Practitioner, the writer had the chance to oppose, was an immaculate Lawyer and a very rare human being. And Appointment of W. P. G. Dep, PC., the Solicitor General to the Supreme Court who was sidelined by not promoting as the Attorney General who was much deserved at the cost of Mohan Pieris during those days, too became most unstained and unblemished Chief Justice in recent history. Those appointments, are not elected from flock of career judges; but, yet, turn out to be excellent choices. On the other hand, it is a custom that those who have eminent legal practice are deserved to be appointed as higher courts’ judges considering their illuminating legal practice. Thus, one cannot lament what is already persists. But, it is healthy for the Judiciary at large, if all the stakeholders could come to a compromise, what is the ratio of the Judges should they preside the bench from the Judicial Service, Official Bar and Unofficial Bar.

Coming back to Duminda Silva’s court case bearing no. High Court Trial-at-Bar 7781/2015, for which Ranjan Ramanayake is alleged to have influenced, on 08-09-2016 Hon. Padmini N. Ranawaka, delivered her judgment which is referred to as the majority judgment.  Hon. M. C. B. S Moraes agreed with that judgment. Hon. A. L. Shiran Gunaratne, the Chairman of the Trial-at-Bar, now Justice of Court of Appeal, delivered a separate judgment and acquitted all the accused of all the charges.

By the said Majority Judgment at the High Court, the 2nd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 12th, and 13th Accused were acquitted from all the charges leveled against them. Duminda Silva who is the 11th Accused was convicted for murder among other charges and sentenced to gallows. 

One could argue that this Judgment may have been given to curry favours from then Government for a promotion or some other gratification. But, such an opinion is erred in law and in facts as this High Court Judgment was, afterwards, revised at the apex courts of this country in the case bearing no. SC/TAB/2A-D/2017. before Hon. Priyasath Dep PC, CJ, Hon. Buwaneka Aluwihare, PC, J, Hon. Priyantha Jayawardena, PC, J, Hon. H. N. J. Perera, J, Hon. Vijith Kumara Malalgoda, PC, J and, all of them unanimously affirmed the decision entered by Mrs. Ranawaka and Mr. Moraes subject to trivial variations which is not effected to reverse the capital punishment held against former Minister.

By arriving to the aforesaid conclusion, His Lordship the Chief Justice, inter alia, determined that, 

“…In this factual backdrop, the presence of political stalwarts accompanied by their associate armed with fire arms, to my view, is sufficient to kindle a fear psychosis in the minds of the  average  voter.  Such a scenario would certainly have an intimidating effect on the minds of a voter, the common object alleged in count No.1. I  am  also  of  the  view  that  in  deciding  as  to  whether  there  exists  an  unlawful assembly or not, the incident that is altogether have taken place on the day must be  considered  cumulatively  and  not  in  isolation. It is then  and    only  then,  one could appreciate the objective of the group of people and by extension direct their mind   to   appreciate   whether   what   ultimately   took   place   was   within   the foreseeability of the unlawful assembly…”

“…Starting from the time the polling commenced and till the time it was drawing to an end, the 11thAccused spent his day, marauding between polling stations with weapons,   defying   officials   discharging   their   duties,   and   assaulting   and victimizing people associated with Solangaarachchi. The only time they were not seeing  intimidating  people  were  when  the  group  was  having  lunch.  No sooner than they finished their lunch, the group was seen assaulting, threatening, chasing people and flaunting their fire arms near Rahula Vidyalaya. Their conduct both before  and  after  lunch  revolved  around  intimidating  voters  by  directly  and indirectly showing their power near polling stations….”

“…There  is  evidence  to  hold  that  the  11thaccused  obstructed  the  vehicle  of  the deceased Baratha Lakshman. And there are clear signs that when fire broke out, the deceased Baratha Lakshman, understanding the difference of fire arm power, attempted to retreat and flee the scene is also evidence that the 11thAccused’s pilot vehicle proceeded forward without any hindrance which could only mean that  the  11thAccused’s obstruction of the deceased’s convoy was deliberate…”

“…On an election day which holds significance for both parties—whose enmity is widely known—it is untenable that a seasoned politician of the 11thAccused’s caliber would not foresee that his act of obstructing the deceased’s journey and pushing him, would escape without a serious reaction from the other side. He was fully apprised of the firearm capacity of his side. He was undoubtedly the central figure of that assemblage…”

“…Where  there  is  clear  evidence  that  a  person  who  is  the  leader  of  a  group commits the first act in a criminal offence and thereby triggers retaliation, and during  the  course  of  that  retaliation  which  he  himself  triggered,  ends  up receiving  the  first  injury,  should  he  escape  the  liability  for  his  actions  and intentions?…”

“…The deceased’s fatal injuries were inflicted imminently after the 11th Accused’s injury. His presence continued to be assistive and operative on the actions of the unlawful assembly. Therefore criminal liability could be imposed on the basis of unlawful assembly. Therefore his conviction and sentence is in accordance with the law…”

Having given a complete analysis to the High Court Judgment by the Supreme Court, it is legally wrong to state that just because one Judge out of 3-Judges of the Trial-at-Bar was tapped by Ranjan Ramanayake, could negate the entirety of determination given by the Supreme Court. 

Nonetheless, by the conversation had with Director CID – Shani Abeysekera, it is revealed that, the High Court Judgment was about to go in favour of Duminda Silva and due to some attempts made by either Shani or Ranjan, the upcoming Judgment will go against Duminda Silva. Further, it is the Million Dollar question, how Shani and Ranjan came to know that Duminda Silva shall be convicted before the judgment was delivered. And on what powers, former Minister Ranjan Ramanayake quarried from a High Court Judge that, “every one of the country is looking at you, Madam…” and try to impede with the justice system putting carrot of ‘the port of Judge of Court of Appeal’.

It is ironical that out of alleged 1500-recordings, only the tapes of Duminda Silva came out. 

In the given facts, it is very clear that current regime has played their cards very cleverly and paved the way to the freedom of former Minister R. Duminda Silva. The Judges, the Citizens will have to face the music now. The final outcome of brining back Duminda Silva from gallows is now inevitable; it’s a matter of time. Whether it is Padmini Ranawaka or Ranjan Ramanayake is immaterial inasmuch as murder of Bharatha Lakshman Premachandra is concerned. Whether Bharatha was bitten the bullet due to his own folly, is also neither here nor there. That is a broad day light murder committed by most gruesome manner in an Election day, which warrants, demands justice to be dispensed though the path way to justice is hampered by one Judge and a Clown of a Minister.

Print Friendly, PDF & Email

Latest comments

 • 8
  1

  Is Native Vedda still alive, or has he been white vanned?
  /
  His absence, though welcome, is ominous!

  • 6
   1

   Michael Winter-
   NV has just realized that he is not Native; he arrived via India and Africa like all the others Immigrants to Lanka!

  • 1
   0

   now no white vans michael.Only chariots with santa giving presents.The ‘present’ to ranjan was because he went and sat recently for Adv levels and passed it with a A for english too.Just imagine how the green eyed monster will feel without even Ord levels,let alone Adv levels and broken english murdering the queen.

   ps.I believe the absence of our true son of the soil can be explained by the fact that he may also be studying hard for the A levels.ranjan has unleashed a Tsunami.Mahinda and gota also going to sit for Adv levels this year.mahinda wants the answers to be given to him in a special room provided at the exam hall,but gota will have none of it.he does not want to go back to that era of 2010 to 2015.Mahinda studying hard.

  • 5
   2

   Michael Winter

   “Is Native Vedda still alive, or has he been white vanned? His absence, though welcome, is ominous!”

   Why do you care?

   • 1
    0

    I care!

    News of your demise was obviously premature. Anyway I am very happy your are alive and kicking. Long may you live. Blessings of the Triple Gem to you.
    Try not to get too hot under the collar though. Not good for ones constitution.

    Happy New Year to you NV

  • 8
   0

   You cant kill him. He is eternal.

   We always love NV and the kind of impartial men are the future of this country.

  • 10
   0

   Hope the Rajapaksas family calls get leaked soon…

  • 2
   1

   Though the voice on tapes are Ranjans the massage cannot be his alone.
   For example, what is there for Ranjan in getting Fowzie locked up at least for on hour.
   It is amply evident that though the voice is Ranjans the hand is of some one else.
   Ranjan may have recorded these conversations for own protaction in a future date as he knows that one can never trust Ranil.

 • 7
  2

  Moderator

  Are you short of staff

  • 2
   3

   No, they have joined with Gotabaya’s team.

 • 8
  0

  Whoever gave the tapes to the police: Sri Lanka’s Julian Assange: Thank you! You have done a great service to the people of Sri Lanka. They are now more the wiser.

  • 4
   0

   Yes next step leaks on all the Rajapaksas Criminal cases too please… phone calls, satellite images, photographs recorded testimonies anything and evening…

 • 8
  3

  The Judge’s talk proves how sad the Judges stories are and because Parliamentarians whose only game is to earn money, Sri Lankan buaerucrats are either villains or wealthy and sell the country. There are so many problems to solve. All the career politicians were neglecting these problems

 • 25
  6

  All above comments – allowed by CT editor – prove that Sri Lanka does not have a credible government, and that the president is very well aware of the situation.
  And, that there is no justice in our courts of law.
  A set of dishonest rogues, assisted by a corrupt judiciary, are ‘running the country’.
  The president appears to be still an American Citizen.
  If so, how did he get elected?
  And, he wants a 2/3 majority in the pending elections.
  If this happens, this nation will sink to the bottom among nations of the world.

  • 4
   0

   Gee Donkey . These calls are from the time of your president !!

   • 2
    0

    My opinion is that the promotion of all sorts of judges should be handled by the Judicial Service Commission headed by the CJ. If someone thinks that he did not receive the due promotion from the JSC he or she could appeal to the Ombudsman who should be a retired CJ. Politicians shouldn’t interfere with these matters.

    • 1
     0

     Didn’t we hear of the present CJ (then AG) running behind Sirisena and begging for a Supreme court post, as stated by Sirisena. So how can even the highest court of the country be free from political meddling. Why is the present AG so keen to block the Central Bank forensic audit report relating to the time of the MR regime from being scrutinized by the Parliament? Whose advice is he taking? Is it over the phone or over a cup of tea? Didn’t we hear of a ex-Supreme court judge meeting up with MR and others at a restaurant? Wasn’t former CJ Shirani Bandaranayake influenced when her husband was given a top job in Sri Lanka insurance? Can we be so foolish as to think that top politicians of the present regime do not chit chat with the judiciary? Ranjan’s leaks have shown to the entire country how popular politicians can get anyone to dance to their tunes.

  • 6
   9

   Justice,
   “And, he wants a 2/3 majority in the pending elections.
   If this happens, this nation will sink to the bottom among nations of the world.”

   That is according to the way ‘Koti Diaspora’, Wellala politicians, Muslim extremists and some NGO suckers look at the situation.

  • 3
   6

   Mr. justice,
   /
   You have to speak in past tense my dear.
   /
   We didn’t had a credible government.
   And
   there WAS no justice in our courts of law.
   A set of dishonest rogues, assisted by a corrupt judiciary ran the country’.
   /
   Now that era is finished..

   • 0
    0

    That era has just begun reborn we know how they ruled the country from 2005 to 2015

 • 1
  2

  The Status of Ranjan’s story is hanging on one crook tuk tuk driver, had stolen CDs from a Ranjan’s assistant, who misplaced those. The assistant was leaving from Ranjan’s house, not going to. It is not sure if the assistant had stolen the CDs from Ranjan’s house or he had borrowed those from Ranjan for his private viewing. The homemade CDs Ranjan taped telephone calls might haven labelled by him. The other material would have been professionally printed, provided no pirated illegal copies.

  The question here is what CDs the rogue driver kept with him and what he returned to Ranjan’s assistant. Let’s us assume this rogue driver was not a CID, who masked as tuk tuk driver. If so he might have stolen only the attractively labeled naughty videos, instead hand labelled CDs like, “Talks with Judge & Co” , “Chats with PM, Ranil” or even labeled as “Donkey Trading with Kurunegala MP”. If he had stolen the CDs labeled as “talks”, he has been really employed by somebody to do this. (Guys do you remember Yahapalanaya employed a Sinhala Driver, did know no Tamil, to transfer the 4/21 killers family properties; but after the neighbors called Muslim Grama Sevaka and complained to police of the suspicious activities, Yahapalanaya rewarded the driver 50 million, saying as the driver voluntarily tipped of where about of the family? Muslims got no reward.) If he had only stolen naughty videos for him to watch, what was he complaining to police about his driver friend or even about Ranjan? Apparently he is accepting he is guilty of stealing; then why, instead of putting him in prison, Judge allowed keep the stolen property as material evidence to search Ranjan’s house?

  Now it is not sure how or why the Tuk Tuk driver delivered the CD’s to police. If it was a stolen property why the police started an investigation on Ranjan, the victim, rather than the thief?

 • 2
  0

  please call these donkeys numbers all day. They deserve it.
  Thank you for not bleeping out these ..

 • 3
  0

  Ranjan Aponso’s activities and talk show how hypocritical he is and how corrupt the Parliamentarians are. Voters must remember to whom to be culled when the election comes. The article us very partial and does not talk every thing of Aponso as a Parliamentarian. I suppose, he is a National List MP. If so, see how irresponsible are the electoral district (electoral district voted for the party and not for the candidate). Anyway, career politicians are not suitable for sri Lankans. Vote for suitable non-career politicians. Today the world is smaller and the world is intertwined because of that education of the politician accounts. They have to have a vision and some forward looking. Those talk only high expenditure mega projects just before the election, other than that they criticize only the previous govt are no longer suitable. They ruin your life while they become filthy rich.

 • 4
  1

  Ranjan’s drama will be staged on a daily basis.
  As heard in Parliament, the total number of voice recordings is 221,000!!!!!
  As mentioned somewhere else yesterday, it is pretty obvious that the U-turn President has entrusted his hunting dogs to use cellphone surveillance technology to spy on both opposition and government MPs and other law abiding citizens. He cannot use such devices without the approval of the Cabinet and Parliament. The U-turn government has created this situation as a way to blackmail MPs to be silent or approve their betrayals.
  I urge Sinhalese Buddhists to not to be deceived. We have come a long way not to give up our efforts to protect the country from all types of traitors.
  .
  The following is an extract taken from an article published in the NBC News:-
  .
  “Trump on Sunday night also sounded a note of defiance over the news that Iraq’s Parliament voted to expel U.S. troops from the country. He said military personnel would not leave unless Iraq pays the U.S. back for an air base there.
  .
  “We have a very extraordinarily expensive air base that’s there. It cost billions of dollars to build. Long before my time,” Trump said. “We’re not leaving unless they pay us back for it.”
  .
  This is a good lesson to those who plan to pull the wool over people’s eyes and sign the MCC.
  Once it is signed, THERE IS NO ESCAPE.
  The same Podiyan who earlier stated that GR or MR has never given a promise not to sign the MCC, has twisted his words again.
  It is now evident that the 4 Member Committee is to revise the agreement, not to review. What they will do is fool the people with a fake agreement without annexes.
  What a wretched U-turn.

 • 5
  0

  Why did Ranjan record all these ? Is it for blackmailing the people ?

 • 2
  1

  From the way Shani Abeysekera was prostrating in front of Ranjan Ramanayake during the phone call, he looks like a joker.

 • 1
  1

  can you please let me know by return email whether or not you were in receipt of my posting on this subject.
  in the alternative can u please provide me with the contact details of the two concerned so that I could be of assistance to the victim as he has been a target of petty feared political revenge meted out the week.
  awaiting your prompt reply
  cheers, r. j.

 • 3
  2

  Tomorrow Lasantha’s memorial day.

  RIP

 • 5
  1

  Agree with Justice
  No 2/3 please – 52% is more than enough

 • 4
  0

  Never, ever trust a politician. They all work based on their own Agendas

 • 3
  0

  What has happened to Native Vedda?
  /
  Is he too embarrassed by the yahapalana style rule-of law revelations, or have the white vans got on to his hide out?
  /
  We need answers.

 • 5
  1

  Natalie W from Melbourne

  Native Vedda is very much here as usual trying to make “Rumble” in the uncivilised/uncaring urban jungle.

 • 5
  0

  Yahapalanaya con game was rotten criminals, fraudsters and gangsters tricking people to put them in charge of law and justice.

 • 4
  1

  The entire UNP is in serious trouble today due to Ranjan Ramanayake’s unethical recordings of phone conversations. The media use them carefully in a manipulative manner. I listened to another one between Ranjan and Hirunika on Sajith and his Aryava (wife) and I don’t think newly appointed Opposition Leader who is eyeing on the party leadership Mr. Sajith Premadasa will tolerate this type of third class criticisms. I agree with those UNPers who say there is a lot to learn for the UNP from the Pohottuwa!
  Hirunika has already told media that Ranjan had made a grave mistake by recording and keeping these recorded conversation unsafe. It means she knows what’s in the store and is scared of the outcome which is probably devastating for them!
  She hints there will be more to come and indeed, those ‘tapes to come’ will not help the UNP electorally at all. The dangerous but curious part is the fact that nobody knows what they entail. I listened to one about Kabir’s sons and tomorrow there may be one about the speaker Karu Jayasooiya. In short, this will be a Tsunami for the UNP and there is no way that it could be stopped.
  Good luck to our brothers and sisters who supported Yahapalanaya and Sajith Premadasa’s failed campaign to be the president of SL.

  • 4
   0

   Although we Sri Lankas consider us to be people with 2500 year old civilization
   and an advanced people.

   We have a lot to lern from the West.

   This type of 3 rd class behaviour is quite rare in the western world.

   Shame on you Ranjan

   A member of Parliament should be an exaple to the general public.

   I know what ever it is Mr G will not tolarate this third class behaviour.

 • 0
  0

  According to Ranjan Aponso’s Tape recordings, Shani De Silva is an very Innocent man and he says even Nalin Perera is Catholic.

  • 0
   0

   sorry Nishanthe De Silva is innocent.

 • 1
  0

  The efforts of the author to provide a different perspective to the whole issue of the “Ranja-Tapes” is appreciated. It is clear from the tapes per se that there was close communication between the former Director of CID and the Actor turned Politician. But there is no indication up to now as to whether the then Director compromised his professional integrity in discharging his duties. The real issue is how did the top cop know the division of the opinion in the High Court at Bar in advance? How can he say that should the former Deputy Minister talk again to the Judge (“Vendala kiyannam karanna epa”) she would change her opinion expressed as a judge. NOW THAT HITS THE CEILING. It is as good as the statement attributed to the interdicted Solicitor General “I CAN MAKE THE LAW OR BREAK THE LAW”. The author appreciates the fact that judges have no forum to voice their grievances and perhaps justifies that section of the conversation the judge had with Ranjan Ramanayake. But the demeanor brought out of the conversation matters too. It resembles the nature of a sister talking to a brother (To say the least). Many have told “Ai judge kenek ukulu-mukulu dala katha karanne deshapaluwekta?” I can vouch for one thing. The confidence and regard for the bench by a good section of the people is irretrievably shattered.

 • 2
  0

  Looks like this whole thing is sort of a staged managed program; Ranjan may have had a covert deal with the present government to take revenge against Ranil & some UNPers who wanted Ranjan be expelled from the Party following his allegation about saying some parliamentarians are drug addicts, Buddhist Monks engage in sodomy etc.
  When Mahindananda & Lansa gave Bamboo to the opposition MPs in the Parliament that day, the Yakapalana guys have no face but hanging their heads in shame, what a disgrace, all because of wicked Ranil whose sinister plans are backfiring on him & UNP is burning uncontrollably like the Aussie bush-fire.

 • 2
  0

  Ranjan was a part time scapegoat of Yahapalana government and full time of UNP.
  We are all aware ignorance of the law is no excuse and not forgivable.
  But how many of us really know the law or did ever care a damn about the law ?
  when the Country was under previous Yahapalana and later MS and UNP ?
  It is the most serious offence to record or film or even take photos of anyone without their permission in any civilized nation.
  During last regime people who had simple connections with staffs working in certain place were having great fun recording people’s conversations and circulating island wide , videos and photos most of the time edited and doctored.
  If today’s government really does a massive investigation they will be shocked to find not only their members and other vips privacy was compromised , but even simple innocent citizens , even certain customers personal internet routers were hacked with full support of few Petty staffs of service providers shamefully, mostly people using skype were hacked and ‘broadcasted many times I was told.
  That is how much the past government ruined everything in the country .
  It is time to bring in the most harsh rules for irresoponible social media abuse , it’s always the cause , circulating voice cuts and fake videos and edited picture that have shed blood in many nations and ours too.
  It is not democracy to watch a bunch of unethical people abuse people’s privacy .
  What more can be said , they were even having full freedom to completely destroy a very senior Minister and school boys were encouraged with rewards for hacking the Executive’s website , that is unforgivable period.
  The past government did not know a head or tail in running a nation.
  This government has a duty to bring to justice all those who have compromised every citizen’s privacy.
  That can not be pardon .
  Period
  Excluding that is for the purpose of evidence of any for of crime or attacks on a person, if required by the authorities as proof .

 • 0
  0

  Ofcause I sympathise with MS, The UNP made it impossible for him to carry on his duties.

 • 0
  0

  One question I ask myself is ‘Why on earth did the man make these recordings?’ In the early 70s, US President Nixon got into a mess and resigned, to avoid possible impeachment, largely because there was damning evidence implicating him on secretly recorded tapes. You’d imagine people in high positions will have learned some valuable lessons from Nixon’s case. Clearly, some haven’t. As the concluding lyrics of an old song asked, ‘When will they ever learn, when will they ever learn?’

 • 3
  0

  This donkey of an Actor Ramanayake shows how ignorant he is and he thinks he is acting in a film. As far as Shani Abesekera is concerned. he was only saying that he has cracked the case and will get a verdict convicting the accused, and he was convinced that all the judges will give a verdict in favor of the prosecution, but it was not ethical for him to discuss the out come of the case with such a donkey, who had adopted a role of a crime Investigator / journalist in a 3rd grade Sinhala Film. What a joker he is , never return him to the Parliament again, let him act

 • 0
  0

  Ranjan’s role is wanted in the U N P to counter the roles of guys like Mahindananda
  Wimal , Gammanpila , Johnston and a dozens of them in the S L P P and S L F P .
  U N P only has one or two more guys like Ranjan to deal with a 20 ft container loads
  from the other side ! But surely Ranjan has lost control of his breaks . Recording
  everybody’s phone calls with the intention of using them against the callers is surely
  kind of breach of trust . Ranjan thinks exposing his callers would benefit the voters .
  That is ridiculous . He won’t be able to use his phone to communicate with anyone
  now because of this behaviour . And it is not his job to spy on everyone calling him !
  What I understand from all of this dramas is , almost all of these M Ps are wasting
  most of their life in public and private on gossips . Can such people build a country ?

 • 1
  0

  If this country ever can have an honest and straight Chief Justice and an Attorney General who can function independently free from having to kowtow to crooked politicians and their cronies, for the sake of hanging on to their titles, this type of circus clowns would never have appeared in the show.

 • 1
  0

  Ashan Nanayakkara’s article has several names. One can identify the foxy foxes but they certainly are not ‘fools’
  Angels? Very nearly extinct in SL.

 • 0
  0

  with one fell swoop ranjan has knocked out the judiciary that has tried to get him for contempt of the courts.If they continue with the trial ranjan’s lawyers will ask,what contempt,when the phone recordings prove what he said was the truth.AG will quietly drop the charges unless he wants further embarrassment of the courts.However david has taken on the formidable courts which will never forgive and forget david and it is a matter of time before ranjan will be in trouble again.

Leave A Comment

Comments should not exceed 200 words. Embedding external links and writing in capital letters are discouraged. Commenting is automatically disabled after 5 days and approval may take up to 24 hours. Please read our Comments Policy for further details. Your email address will not be published.